آموزش انجام فصل پنجم پایان نامه به زبان ساده یعنی «مقابله و مقایسه یافته های پژوهش با پژوهش های مرتبط پیشین» که در ادامه بیشتر با این بحث آشنا می شوید.

«مقابله و مقایسه یافته های پژوهش با پژوهش های مرتبط پیشین»

این قسمت بخش مهمی از بحث و نتیجه گیری و فصل پنج پایان نامه است که در بسیاری از پژوهش های داخلی از آن غفلت می شود.

بیان پژوهش های هم راستا و سازگار با نتایج پژوهش به صورت مستند و با ذکر منبع از یک سو و ذکر نتایج متعارض با یافته های پیشین به صورت مستند و با ذکر منبع از سوی دیگر بخش مهمی از بحث و نتیجه گیری و یا همان فصل پنجم پایان نامه است.

در صورت تعارض نتایج باید به دلایل احتمالی علمی موضوع توجه کرد.

گاهی اوقات نتایج متعارض ارزش علمی بیشتری دارند و نکته های جدیدتری را مشخص می کنند.

برای مثال فرض کنید در پژوهش های پیشین اثر کیفیت درک شده محصول بر تکرار خرید مثبت ارزیابی شده است.

اکنون ممکن است در پژوهش ما این اثر مشاهده نشود.

محقق باید دلایل عدم همخوانی این یافته را با یافته های پژوهش های قبلی تحلیل و ارزیابی کند.

در این حالت ممکن است این محصول فاقد تعدد برند در بازار باشد و فقط یک تولید کننده یا اینکه در محدوده جغرافیایی مشتری فقط همان یک فروشنده را داشته باشد.

بنابراین با وجود پایین بودن کیفیت درک شده، تکرار خرید بالاست.

در نتیجه محقق در می یابد که یکی از متغیرهای مهم در تأثیر کیفیت درک شده محصول بر تکرار خرید، متغیری به نام دسترسی به برندهای جانشین است.

از نظر کاربردی، مشتری ای را فرض کنید که اگر چه کیفیت خدمات شعبه خاصی از بانک معین را پایین می داند، اما به دلیل اینکه در محدوده جغرافیایی وی بانک دیگری وجود ندارد به ناچار مجددا به همان شعبه مراجعه می کند.


راهنمای فصل پنجم پایان نامه روانشناسی + دانلود نمونه پایان نامه

نمونه فصل پنجم بحث ونتیجه گیری در پایان نامه روانشناسی

نحوه نوشتن فصل پنجم پایان نامه ارشد روانشناسی

هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 
هر سوالی دارید بپرسید:
پیشنهاد جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال: (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901
 
 
 
آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 
دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی


 
 دانلود 23 طرح تحقیق جدید روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

 

هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901