اجزای اصلی یک مقاله علمی پژوهشی

یک مقاله اصیل علمی شامل قسمت ها و بخش های زیر می باشد:

1- عنوان

2- چکیده

3- کلمات کلیدی

4- مقدمه

5- مواد و روش ها

6- نتایج

7- بحث

8- نتیجه گیری

9- تقدیر و تشکر

10- مراجع

11- ضمیمه

12- موارد تکمیلی

لازم به ذکر است که ممکن است بخش های 6 و 7 با هم ادغام شده با عنوان results and discussion نوشته شوند.

توجه شود که بعضی از بخش های گفته شده مثل قسمت های 9، 11و 12 لزوما در همه مقالات وجود ندارند و وجود آنها به نوع مقاله و ژورنال مورد نظر بستگی دارد.

در ادامه به توضیح هر یک از قسمت ها می پردازیم:

1- عنوان

عنوان مقاله نخستین چیزی است که دیگران را به خواندن مقاله شما جلب می کند. عنوان مقاله باید گویای علمی باشد و بدرستی بتواند کاری را که انجام شده، عرضه کند. عنوان هم باید گویای متن باشد و هم دارای جذابیت باشد. از نوشتن عنوان های طولانی باید خودداری نمود. همچنین از کلمات اختصاری شناخته نشده در عنوان مقاله نباید استفاده کرد. عنوان مقاله می تواند در قالب یک جمله یا عبارت پرسشی نوشته شود که در این حالت توجه دیگران به موضوع بیشتر جلب خواهد شد.

 

2- چکیده

در این قسمت باید چکیده فعالیت پژوهشی ضمن بیان اهمیت موضوع و نتایج به دست آمده، به طور شفاف و دقیق در قالب تعداد محدودی از کلمات (وابسته به نوع مجله مثلا می تواند حداکثر تا 200 کلمه باشد) توضیح داده شود. چکیده بایستی به گونه ای نوشته شود که دیگران را به خواندن مقاله شما ترغیب کند. اگر کلمات اختصاری در چکیده به کار رود، باید عبارت کامل آن در داخل پرانتز و پس از عبارت اختصاری نوشته شده و یا کلمه اختصاری در داخل پرانتز و پس از عبارت کامل آن نوشته شود. معمولا زمان افعال چکیده یک مقاله زمان حال است اما می توان از افعال زمان گذشته نیز استفاده نمود. به طور کلی دو نوع چکیده وجود دارند:

1- توصیفی: چکیده های توصیفی در زمینه های علوم انسانی و علوم اجتماعی یا روان شناسی مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع از چکیده ها حدود 50 تا 100 کلمه هستند.

ساختار یک چکیده توصیفی عموما به شکل زیر است:1

- تاریخچه

2-هدف

3- مطلب خاص مورد توجه/مورد علاقه ی مقاله

4- مروری بر محتویات (این بخش الزامی نیست)

2- چکیده ی راهنمای تمام نما:

چکیده های راهنما عموم در مقاله های مهندسی، علوم یا روان شناسی مورد استفاده قرار می گیرند.

این چکیده ها حدودا 200 کلمه را شامل می شوند. اکثر این چکیده ها از بخش های زیر تشکیل می شوند:

1- تاریخچه

2- هدف مقاله

3- روش مورد استفاده

4- یافته ها/ نتایج

5- نتیجه گیری

نوع چکیده ی مورد استفاده به رشته مورد نظر بستگی دارد.

نکاتی در جهت نگارش چکیده ابتدا مقاله را چندبار مطالعه نموده و نکات اصلی آن را دریابید.

سپس هر بخش را در نظر گرفته و آن را به یک 1 تا 2 جمله خلاصه کنید. سپس جملات جمعآوری شده را دوباره بخوانید تا مطمئن شوید که مباحث اصلی موجود در مقاله را پوشش می دهد. اطمینان حاصل نمائید که در رابطه با هر یک از نکات کلیده ساختار چکیده مطلبی آورده اید.

چکیده نگارش شده را بررسی نمائید و در صورت وجود کلمات غیر ضروری آنها را حذف نموده و آن را دوباره به شکلی روان نگارش نمائید.

چه چیز، یک چکیده را خوب و تاثیر گذار می کند؟

جهت نگارش چکیده از یک متن قابل مفهوم و خلاصه استفاده می شود و می توان از خود آن چکیده اطلاعاتی دریافت نمود.

تمام مولفه های اکادمیک را از متن کامل انعکاس دهد که باید شامل هدف، تمرکز، روش ها، نتایج و استدلا ها باشد.

هیچگونه اطلاعاتی خارج از مقاله در خود نداشته باشند. به زبان ساده و روان و سلیس نوشته شده و برای گستره ی وسیعی از خوانندگان از جمله خوانندگان با رشته های علمی تخصصی قابل فهم باشد.

به زبان مجهول نوشته می شود تا به جای تمرکز بر اشخاص، بیشتر با تمرکز بر موارد مهم، یافته ها را گزارش دهد. عموما هیچ مرجعی را شامل نمی شود.

 

 

3-کلمات کلیدی

کلمات کلیدی در مقاله بسیار مهم می باشند. کلمات کلیدی بیان کننده موضوع مقاله هستند که جهت شناساندن و معرفی مقاله به جامعه علمی، کاربرد دارند. به این ترتیب دیگر نویسندگان و پژوهشگران با جست و جوی عبارت پژوهشی موردنظر خود در کلمات کلیدی، می توانند به مقاله ما دست یابند.

 

4-مقدمه

اگر خوانندگان با مطالعه مقاله، به نوشته شما علاقمند نشوند، مقاله از دست رفته است! در قسمت مقدمه، می بایست تاریخچه و اهمیت موضوع، مشکلات و نقاط ضعف روش های پیشین و رویکرد شما برای حل این مشکلات نوشته شود.

در آغاز مقدمه بهتر است به صورت کلی صحبت کرده و به تدریج به توضیح جزئیات و موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود.

در این بخش، پژوهش ها و نتایج به دست آمده در گذشته مرور شده، کمبود و یا نقص آن ها تشریح شده و سپس راهکار مورد استفاده توسط نویسندگان که دلیل نوشتن مقاله می باشد، توضیح خواهد شد.

در آخرین پاراگراف بخش مقدمه، مرسوم است ساختار کلی مقاله و اینکه در بخش های بعدی آن چه عناوینی مطرح خواهد، بیان گردد.

زمان افعال استفاده شده در این بخش تلفیقی از و حال می باشد.

بخش های مختلف مقدمه شامل:

پاراگراف اول: بیان کلی حوزه و حیطه علمی مسأله.

پاراگراف دوم و سوم:انتقال آرام از کلیات به جزئیات و بیان مشخص (دقیق) با مرور پژوهش های پیشین و ذکر اهمیت و ضرورت پژوهش.

پاراگراف چهارم: مهم ترین پاراگراف و قلب مقدمه که شامل خلاصه نکات مهم از فعالیت انجام شده توسط شما در مقاله می باشد.

معمولا این پاراگراف با عبارت "... , in this paper " آغاز می شود.

پاراگراف پنجم: ارتباط، تفاوت ها و برتری های فعالیت شما با دیگر کارهای مشابه انجام شده.

پاراگراف ششم: بیان بخش بندی ادامه مقاله با ذکر کلیات هر بخش.

به عنوان مثال the reminder ofthis : Paper is organized as follows: in section 2 … is explained. … finally, section 5 concludes the paper. 5-

 

5- مواد و روش ها:

ممکن است مقاله در مورد یک موضوع عملی، تئوری یا شبیه سازی باشد. اگر موضوع مقاله عملی باشد دراین قسمت کلیه مواد و دستگاه های استفاده شده، پروتکل انجام آزمایش و چگونگی فراهم آوردن مقدمات آزمایش به طور کامل و دقیق عنوان می شود.

اگر مقاله تئوری یا شبیه سازی باشد بایستی روابط ریاضی، فرضیه ها، اثبات قضیه های ذکر شده، نرم افزار های استفاده شده و مقادیر عددی پارامتر ها به طور کامل در جدول نوشته شود، به طوریکه خواننده با دنبال کردن مقاله بتواند به همان نتایج دست یابد.

• تنها در صورتی که مطالعه آنقدر پیچیده است که به این شکل می توان کمی فضا ذخیره نمود، اصول را به صورت جداگانه توصیف نمائید.

• مواد شیمیایی تخصصی، موارد مورد استفاده در زمینه ی زیست شناسی، و هر یک از موارد یا منابعی را که عموما در آزمایشگاه ها یافت می شوند، در متن بیاورید.

• از مواردی از قبیل لوله های آزمایش، سرسمیلز، لیوان آزمایشگاه و غیره، یا تجهیزات استاندارد آزمایشگاه از قبیل یک نوع خاص از تجهیزات از قبیل سانتریفیوژها، اسپکتروفتومترها، پیپتورها و غیره که در اکثر آزمایشگاها یافت می شوند، چشم پوشی نمائید.

• اگر استفاده از یک نوع خاص از تجهیزات، یک تجهیزات، یک نوع آنزیم، یا کشت میکروب در آزمایشگاه از یک تهیه کننده ی به خصوص در جهت موفقیت آزمایش ضروری است، پس این وسیله یا آنزیم یا ... و منبع باید انتخاب شوند، در غیر اینصورت خیر.

• موارد مورد استفاده ممکن است در یک پاراگراف جداگانه مورد استفاده قرار گیرند یا اینکه ممکن است همگام با روش های شما شناسایی گردند.

• در علم زیست شناسی، ما غالبا با محلول ها سرو کار داریم. آنها را با نام خطاب کرده و همگی را شامل غلظت ها واکنش گر ها، و ph محلول های آبی و حلال در محلول های غیر آبی، به طور کامل توصیف میکنیم.

روش ها:

• روش را شرح دهید (نه جزئیات هر روش که همگی از روش یکسان استفاده نمودند)

• روش را به طور کامل شرح دهید، شامل ویژگی هایی از قبیل درجه حرارت، دوره ی نهفتگی و غیره.

• به جهت مختصر گویی، روش های کنونی تحت سر فصل های اختصاص داده شده به روش های به خصوص یا گروهی از روش ها عنوان گردد.

• تعمیم گزارش دهید که روش ها چگونه در حالت کلی اجرا شدند، نه اینکه چگونه به شکل خصوصی در یک روز خاص اجرا گردیدند. همواره به این فکر کنید که چه چیزی به یک محقق دیگر در موسسهی دیگر که در حال کار روی پروژه خود است، مرتبط می باشد.

• اگر از روش هایی استفاده نمائید که به خوبی مستند شده اند، روش رابا نام خطاب نموده و بس. برای مثال، آزمایش Bradford بسیار شناخته شده است. نیازی نیست روش را به طور کامل گزارش کنید، تنها به این موضوع اشاره کنید که از آزمایش Bradford جهت تخمین غلظت پروتئین و شناسایی استاندارد مورد استفاده ی شما استفاده نمودید. همین موضوع برای روش sds-page و بسیاری روش های معروف دیگر در زیست شناسی و زیست شیمی هم صادق است.

سبک: • استفاده از زمان معلوم در هنگام مستند سازی روش ها بدون استفاده از اول شخص بسیار مشکل یا غیر ممکن است که توجه خواننده را بیشتر به محقق جلب می کند تا به کار. از اینرو، هنگام نگارش روش ها بیشتر نویسندگان از زمان مجهول سوم شخص استفاده می نمایند.

• در این بخش و هر بخش دیگر مقاله از نثر عادی استفاده می نمایند از لیست های غیر رسمی دوری نموده و از جملات کامل استفاده نمائید.

از موارد زیر اجتناب کنید:

• موارد بیان شده و روش ها مجموعه ای از دستوالعمل ها نیستند.

• تمام اطلاعات و پیشینه ی توصیفی را حذف کنید- این موضوعات را برای بخش گفت وگو نگه دارید.

• اطلاعاتی را که به شخص سوم غیر مرتبط است حذف کنید، برای مثال اینکه از چه ظرف یخی استفاده نمودید، یا این که چه شخصی به اطلاعات دسترسی پیدا کرده.

6-نتایج

نتایج عملی با عنوان experimental results و نتایج شبیه سازی با عنوان simulation results بیان می شوند.

در این قسمت باید دستاورد ها، یافته ها و مقادیر عددی نتایج آزمایش، اهمیت و با ارزش بودن آنها کاملا دقیق و به صراحت توضیح داده شود و ویژگی های آماری نیز ذکر گردد. زمان افعال این بخش از مقاله گذشته است. هدف اصلی هدف از نتایج، ارائه و نمایش یافته هایتان است. این بخش را یک گزارش عینی از نتایج قرار دهید، و تمام تفسیر ها را برای این بخش نگه دارید.

نگارش بخش نتایج مهم:

باید به شکلی واضح مواردی را که عموما در یک مقاله ی تحقیقاتی قرار می گیرد از داده های خام یا سایر ضمائمی که منتشر نخواهند شد، متمایز نماییم. در اصل، چنین مواردی نباید هرگز ارائه شوند مگر اینکه از سوی مربی درخواست شوند.

محتوی

• یافته های خود را در متن خلاصه نموده و در صورت امکان به شکل جدول و شکل نمایش دهید.

• در متن، تمام نتایج را توصیف نمائید و خواننده را بیشتر به سمت مشاهداتی که مرتبط هستند هدایت کنید.

• متنی تهیه نمائید، مثلا با شرح سوالی که با یک مشاهده ی خاص مورد بررسیقرار گرفت.

• نتایج آزمایشات کنترل را شرح داده، و مشاهداتی را مشمول گردانید که به صورت جدولی یا شکلی اراه نشده.

• داده ها را تجزیه و تحلیل کنید، سپس داده های تحلیل شده را به شکل نمودار، جدول یا به شکل متن ارائه نمائید.

از موارد زیر اجتناب نمائید:

• نتایج را بررسی یا تفسیر ننمائید، اطلاعات پیشینه را گزارش ندهید و سعی نکنید همه چیز را توضیح دهید.

• هیچکال داده های خام یا محاسبات متوسط را در یک مقاله ی تحقیقاتی نگنجانید.

• هیچگاه یک داده را بیش از یک بار ارائه ندهید.

• متن باید اشکال و جداول را تکمیل نماید نه اینکه همان اطلاعات را انتقال دهد.

• لطفا اشکال را با جداول اشتباه نگیرید، بین این دو تفاوت وجود دارد.

سبک

• مثل همیشه، در هنگام ارجاع به نتایج از زمان گذشته استفاده نمائید و همه چیز را به شکلی منطقی قرار دهید.

• در متن، به هر شکل با عنوان «شکل 1»، «شکل2»، و غیره ارجاع دهید. جداول را هم شماگذاری نمایید (جهت جزئیات بیشتر مراجع را مطالعه نمائید).

• در پایان گزارش جداول و اشکال را با نام گذاری مناسب در بخش نتایج ارائه دهید (به شکل واضح آنها را از هر مورد دیگر از قبیل داده های خام، منحنی های استاندارد و غیره متمایز نمائید).

• اگر ترجیح می دهید، می توانید، می توانید اشکال و جداول را به شکل مناسب در متن بخش نتایج قرار دهید.

اشکال و جداول

• اشکال و جداول را یا در متن نتایج قرار دهید، یا آنها را در پشت گزارش ارائه دهید، یکی از این دو مورد را ارائه نمائید.

• اگر اشکال و نتایج را در پایان گزارش قرار می دهید، مطمئن شوید که به وضوح از موارد ضمیمه از قبیل داده های خام متمایز شده اند.

• صرفنظر از جایگاه قرارگیری، هر شکل باید به ترتیب نام گذاری گردد و با یک زیرنویس تکمیل گردد (زیر نویس شکل را در زیرل آن قرار دهید).

• صرف نظر از جایگاه قرار گیری، هر شکل باید به ترتیب نام گذاری گردد و با یک زیر نویس تکمیل گردد (زیر نویس شکل را در زیر آن قرار دهید).

• صرف نظراز جایگاه قرار گیری، هر جدول دارای یک عنوان بوده، به ترتیب نام گذاری شده و دارای یک سرفصل باشد ( عنوان و شرح در بالای جدول قرار می گیرد).

هر شکل و جدول باید به قدری کامل باشد که جدای از متن خود پیام را منتقل کند.

 

 

7-بحث

این بخش از مقاله به تفسیر و تعبیر نتایج و دستاورد های پژوهش اختصاص دارد و لذا به دانش وسیعی نیاز دارد.

در این قسمت باید پژوهش های قبلی و مرتبط با موضوع مقاله که در بخش مقدمه عنوان شده اند، بیان شوند و مقایسه ای از روش ها/ نتایج ذکر شده در آن مقالات با روش ها/ نتایج این پژوهش انجام گیرد.

همچنین لازم است مزایا و معایب پژوهش فعلی و همخوانی یا عدم همخوانی دستاورد های حاصل با یافته های پیشین با دقت توضیح داده شود. زمان افعال به کار رفته گذشته است.

8-نتیجه گیری

این قسمت مرور بسیار مختصر از کل مقاله می باشد.

در واقع این بخش مشابه چکیده مقاله است اما به شکل کلی تر، زیرا نتیجه محدودیت در تعداد کلمات ندارد.

در این بخش اهمیت موضوع، نتایج کلی پژوهش انجام گرفته و نیز پژوهش انجام گرفته و نیز پژوهش هایی که در آینده می تواند راجع به این موضوع انجام شود بیان و توضیح داده می شود زمان افعال نیز تلفیقی از زمان گذشته و آینده است.

 

9-تقدیر و تشکر

این بخش لزوما در همه مقالات وجود ندارد. معمولا در این بخش از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش به نویسندگان کمک کرده اند (اما میزان مشارکت آنها به گونه ای نبوده که به عنوان نویسنده مقاله ذکر شوند) تشکر و قدردانی می شود.

همچنین می توان از موسساتی که حمایت مالی و یا تجهیزاتی داشته اند و یا از داوران مقاله که با ارائه نکات ارزشمند خوذد ارتقای کیفی مقاله کمک کرده اند، تشکر نمود.

 

10-مراجع

در این بخش مشخصات تمامی منابع و مقالاتی که در متن مقاله به آن ها ارجاع شده است، باید به طور کامل و دقیق نوشته شوند. به طور شیوه و آیین نگارش ارجاع به مقالات دیگران، وابسته به مجله ای است که پیش نویس مقاله برای آن ارسال خواهد شد.

برای یافتن نحوه ارجاع دهی درست، مطابق با آیین نگارش آن مجله، می توان از قسمت «راهنمایی برای نویسندگان» از سایت مجله کمک گرفت.

راه ساده تر این است که از شماره های اخیر چاپ شده توسط مجله، چند مقاله دانلود شده و سپس از آیین نگارش ارجاع دهی در آن مقالات استفاده نمود.

گاهی اوقات مراجع به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی نویسنده اول مرتب می شوند. در این حالت معمولا نام نویسندگان در متن مقاله و در پایان جمله/ عبارتی که مربوط به آن مرجع می باشد، نوشته می شود.

 

11-ضمیمه

در این قسمت مطالبی که مرتبط با متن مقاله بوده اما ذکر آنها در متن اصلی در اولویت دوم قرار دارد (و لذتا ممکن است موجب خستگی خواننده و یا سردرگمی او شود) در ضمیمه گنجانده می شود.

به عنوان مثال اثبات طولانی قضایای ریاضی مطرح شده در متن مقاله و یا الگوریتم بدست آوردن پارامتری در قسمت ضمیمه قرار داده می شوند.

 

12-موارد تکمیلی

این بخش نیز لزوما در همه مقالات وجود ندارد. در برخی از مقالات، کد و برنامه نوشته شده برای انجام شبیه سازی ها، عکس یا فیلم هایی که از پدیده های در رابطه با موضوع مقاله تهیه شده است، تحت عنوان supplementary materials در سایت مجله استفاده از آن ها درک بهتری از نتایج و چگونگی نجام پژوهش بدست آورند.

محتویات این بسته:


پکیج اول آموزش مقاله نویسی : انتخاب موضوع 

انتخاب موضوع

توجیهات انتخاب موضوع

نکات مهم انتخاب موضوع

با صرفه بودن یعنی :

ملاحظات اخلاقی یعنی :

اندیشیدن و انتخاب موضوع

تعیین موضوع تحقیق در مقاله نویسی

بررسی پیشینه موضوع و جمع آوری اطلاعات اولیه

تعیین محور های فرعی یا زیرمجموعه های موضوع اصلی

+ 100 موضوع جدید و استاندارد مقاله نویسی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره


پکیج دوم آموزش مقاله نویسی :43 صفحه

آموزش نوشتن

قسمت اول: مقدمات و اصول مباحث

مقاله و اصول نگارش آن

مراحل نگارش :

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هدف کلی

اهداف ویژه یا جزئی

سوال

فرضیه پژوهش

سوالات پژوهش

ویژگی های سوالات پژوهشی

قسمت دوم: آموزش مفصل

چگونه يك مقاله بنويسيم؟

معيارهاي انتخاب يك موضوع تحقيقاتي چيست؟

نكات مهم در نوشتن عنوان و موضوع

بيان مسئله يا مشكل ضروري

اجراي پژوهش

بررسي متون

منابع و ادبيات تحقيق

اهداف، سئوالات، فرضيات

ذكر سئوالات تحقيق و فرضيات

بيان متغيرهاي تحقيق و تعريف عملياتي آنها

مقياسهاي اندازه گيري متغيرها

متدولوژي تحقيق

مدت زمان لازم براي اجراي طرح

فهرست منابع:

 


پکیج سوم آموزش مقاله نویسی : 45 صفحه (آموزش نوشتن طرح پژوهش)

موضوعات تشکیل دهندۀ فصل اول  کدامند ؟

مقدمه

مقدمه خوب باید پاسخگوی سوالات زیر باشد :

مقدمه یا تاریخچه مختصری از موضوع تحقیق

نکات مهم:

نمونه مقدمه فصل اول

بیان مسئله

مسئله یا مشکل؟

ملاک های بیان مسئله

حدود مسئله

نمونه بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ارزش پژوهش

منابع اهمیت و ضرورت

اول پیشینه یا اهمیت و ضرورت؟

ارتباط عنوان با اهمیت و ضرورت

بالاترین مراتب اهمیت

نمونه اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف های تحقیق

هدف کلی و اهداف جزئی

شرایط اهداف کلی و جزئی تحقیق

هدف کلی مقصود نهایی تحقیق

نمونه اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

فرضیه یا راه حل؟

فرضیه یا پیش بینی؟

فرضیه یا روابط میان متغیرها

روش بیان فرضیه های تحقیق

یک تحقیق می تواند چند فرضیه داشته باشد؟

فرق سوالات تحقیق و فرضیات تحقیق

مسئله تحقیق همان رابطه میان متغیرها

فرضیه یا حدس

نمونه فرضیه

تعریف واژه های تحقیق

تعریف مفهومی و عملیاتی

فایده تعریف عملیاتی

نمونه تعریف عملیاتی و مفهومی


پکیج چهارم آموزش مقاله نویسی : 66 صفحه (آموزش نحوه نوشتن مبانی نظری)

ادبیات نظری و پیشینه چیست؟

قسمت های اصلی فصل دوم

مبانی نظری یا انباشتی از مطالب دارای منبع؟

برای مطالعه بیشتر:

 


 پکیج پنجم به همراه یک نمونه روش تحقیق 20 صفحه (آموزش نحوه نوشتن روش تحقیق )

نحوه نگارش قسمت روش تحقیق به شرح زیر است:

محور اصلی روش تحقیق

روش تحقیق

عنوان مناسب برای روش تحقیق

اهمیت فواید روش تحقیق

نحوه بیان آزمودنی ها

جمع آوری اطلاعات و داده ها

روش آماری

محورهای اصلی روش تحقیق

روش انجام کار

ابزار جمع آوری داده ها

عناوین اصلی روش تحقیق

اصول نگارش روش تحقیق

داده‌های مورد نظر (متغیرها)

منابع اطلاع‌رسان

ابزار دستیابی به داده‌ها

روش جمع‌آوری داده‌ها

شیوه تحلیل داده‌ها

چگونگی ارائه یافته‌ها

نمونه روش تحقیق


 پکیج ششم به همراه یک نمونه کامل بخش آماری :23 صفحه (آموزش نحوه نوشتن بخش آماری )

تجزیه و تحلیل داده ها

عنوان مناسب برای گزارش تجزیه و تحلیل داده‌ها چیست؟

بخش آماری هسته اصلی تحقیق

نکات مهم در نگارش قسمت های آماری

تفاوت نکات آماری در مقاله های کمی و کیفی

اهمیت داشتن تمرکز در نگارش کارهای آماری

سازمان‌دهی مناسب مطالب آماری چگونه است ؟

اهمیت نمودارها و جداول در بخش آماری

تحلیل آماری با spss چیست

نمونه بخش آماری


 پکیج هفتم به همراه نمونه کامل قسمت نتیجه گیری :24 صفحه : (آموزش نحوه نوشتن نتیجه گیری )

نظرات صاحب‌نظران درباره تنظیم نتیجه گیری

عناوین تشکیل دهنده نتیجه گیری

رابطه فرضیه ها و نتیجه گیری

 خلاصه تحقیق و پیشنهادها

خلاصه و نتیجه گیری

نحوه نوشتن پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

جمع بندی و تحلیل نظریات نوسیندگان مختلف

 


 پکیج هشتم به همراه نمونه منابع: 11 صفحه (آموزش نحوه نوشتن منابع )

چگونگی استناد وتنظیم فهرست منابع پژوهش

مقدمه

استناد درون متنی

استناد برون متنی

چگونگی تهیه فهرست منابع

نکات عمومی درباره استناد

در تنظیم منابع رعایت نکات زیر لازم است :

نمونه منابع

منابع فارسی

منابع لاتین


 پکیج نهم به همراه نمونه کار:19 صفحه (آموزش نحوه تنظیم پیوست ها و ضمائم )

(چگونگی تنظیم سایر قسمتهای گزارش مقاله پژوهش)

مقدمه

صفحه عنوان

نمونه صفحه عنوان

چکیده

نمونه چکیده مقاله

فهرست مطالب

فهرست جدول ها ، نمودارها و شکل ها و پیوست ها

نمونه فهرست مطالب و ضمائم


خرید بسته آموزشی مقاله نویسی

نکته مهم : این بسته آموزشی کاملا متنی است و بهترین راهنمای کامل نوشتن پروپوزال و پایان نامه و مقاله است.

کد فایل : 2020