تحلیل رگرسیون در چندین مورد با تحلیل مسیر متفاوت است. نخست آن که تحلیل مسیر از لحاظ روش شناختی جامع و از لحاظ تحلیل داده ها یک روش فوق العاده انعطاف پذیر است. روش شناختی تحلیل مسیر جهت بررسی حجم عظیمی از پدیده های روانی – اجتماعی مناسب است.

 تحلیل رگرسیون در چندین مورد با تحلیل مسیر متفاوت است.

نخست آن که تحلیل مسیر از لحاظ روش شناختی جامع و از لحاظ تحلیل داده ها یک روش فوق العاده انعطاف پذیر است.

روش شناختی تحلیل مسیر جهت بررسی حجم عظیمی از پدیده های روانی – اجتماعی مناسب است.

به طور مثال، مطالعه ی موفقیت، روندهای اقتصادی، موضوعات مربوط به سلامتی، پویایی خانواده و همسالان، خودپنداره، خود اثربخشی، افسردگی، روان درمانی و دیگر پدیده های روانی اجتماعی امکان پذیر است.

دوم این که در روش های رگرسیونی مدل های خاصی تحلیل می شوند در صورتی که در مدل یابی معادلات ساختاری مدل های گوناگون، با در نظر گرفتن محدودیت های ویژه ای که مد نظر پژوهشگر است، تحلیل می شود.

سوم این که تحلیل مسیر یک فن چند متغیری است که روابط ویژه ی میان متغیرهای مشاهده شده را ارزیابی می کند و علاوه بر آن، چندین معادله ی مرتبط به هم را برای تعیین برآورد پارامترها در یک زمان تحلیل می کند.

در تحلیل مسیر، متغیرها می توانند به عنوان متغیر مستقل و همزمان به عنوان متغیر وابسته در مدل پردازش شوند.

در صورتی که در تحلیل رگرسیون متغیرها یا باید مستقل و یا وابسته تلقی شوند.

چهارم این که تحلیل مسیر به پژوهشگر اجازه می دهد تا ماهیت ناقص مقیاس ها را تشخیص دهد.

مدل یابی معادلات ساختاری به وضوح خطاهای در مدل و واریانس تبیین نشده را مشخص می کند، حال آن که در تحلیل رگرسیون فرض می شود که اندازه گیری بدون خطا انجام شده است.

پنجم، تحلیل های سنتی مستقیماً آزمون های معنی داری برای تفاوت های گروهی، روابط میان متغیرها و میزان واریانس تبیین شده فراهم می کنند.

اما، در تحلیل مسیر هیچ آزمون معنی دار مستقیمی برای برازش مدل ارائه نمی شود.

اما در عوض، به عنوان بهترین راهبرد، چندین آزمون آماری را جهت ارزیابی برازندگی مدل در اختیار می گذارد (به طور مثال، آزمون های Cfi ، Tli ، Ifi ، Gfi ، X^2 ، Rmsea و ...).

در نهایت ششم آن که، زبان نموداری مدل یابی معادلات ساختاری شیوه ی قدرتمند و راحتی است که به کمک آن روابط پیچیده ی میان متغیرها در تحلیل مسیر نمایش داده می شود؛ به عبارت دیگر، تحلیل رگرسیون سنتی در راستای مقاصد پیش بینی سودمند است و تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین روابط میان متغیرها گره گشا می باشند.

مفروضه های مدل یابی معادلات ساختاری: روابط میان متغیرها خطی فرض می شود؛ تعامل میان متغیرها وجود نداشته باشد (اثرات افزایشی)؛ سطح داده ها برای تمام متغیرها فاصله ای باشد؛ باقیمانده ی متغیرهای داخل مدل ناهمبسته فرض می شوند؛ خطاها با متغیرهای درون زاد ناهمبسته فرض می شوند؛ هم خطی چندگانه ی اندک در داده ها باشد و باقیمانده ی متغیر با هر متغیری به جز آن متغیری که خودشان علت آن فرض می شوند، ناهمبسته باشند.

روش های برآورد :

روش های گوناگونی برای برآورد پارامترهای مدل وجود دارد که هر کدام از آن ها برای داده های ویژه ای قابل کاربرد هستند.

بیشتر پژوهشگران روش بیشترین احتمال که در واقع به عنوان پیش گزیده ی AMOS-16 است را برای تحلیل مدل انتخاب می کنند.

تنها مشکلی که این روش دارد، مفروضه ی نرمال بودن چند متغیری داده ها است.

بنابراین، هنگامی که با مقیاس های ترتیبی یا با داده هایی که به شدت دارای کشیدگی هستند مواجه هستیم، نباید از این روش استفاده کرد.

برخی از نرم افزارهای پیشرفته مانند لیزرل (Lisrel) امکاناتی در اختیار دارد که به کمک آن داده های نابهنجار و تربیتی را به داده های موزون تری تبدیل کرده و زمینه ی تحلیل داده های جدید را با روش حداکثر درست- نمایی فراهم می آورد.

یکی دیگر از روش های تحلیل داده ها در مدل یابی معادلات ساختاری، رویکرد کمترین مجذورات غیر وزنی (Unweighted Last squares) است.

کاربرد این رویکرد مستلزم هیچ مفروضه ی زیربنایی در متغیرها نیست؛ بدین معنی که جهت استفاده از این روش، هیچ جای نگرانی برای نوع مقیاس و وجود نابهنجاری در داده ها نیست، اما سنخیت اندازه گیری ها باید یکسان باشد.

به طور مثال، اگر یک متغیر با سانتی متر اندازه گیری شده است، مابقی متغیرها نیز باید با سانتی متر اندازه گیری شوند.

وجود این محدودیت جدی در رویکرد کمترین مجذورات غیر وزنی، کاربرد این روش را بسیار محدود و تنها در حوزه های پزشکی و آزمایشگاهی امکان پذیر کرده است.

اینک وقت آن رسیده است تا با تحلیل مسیر و از نوع مدل های برگشتی و دیگری با متغیرهای مکنون و تحت عنوان مدل یابی معادلات ساختاری، دو مثال پژوهشی ارائه گردد و اثرات مستقیم و غیر مستقیم که پیش تر با نرم افزار SPSS توضیح داده شد، در این جا با نرم افزار AMOS بررسی شود.

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.

دانلود 10 نمونه داده های آماری spss برای تمرین و آموزش

 

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901