موضوع تمرین spss: تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان

مسئله: آیا براساس سبک های هویت می توان جهت گیری زندگی دانش آموزان پیش بینی کرد؟

حل مسئله با spss: به منظور پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان براساس سبک های هویت، نمونه ای 198 نفری انتخاب و بوسیله آزمون جهت گیری زندگی اصلی(LOT)، پرسشنامه سبک های هویت بروزنسکی (1992) مورد ارزیابی قرار گرفته اند، پرداخته ایم، داده های توسط نرم افزار22- SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جداول داده های آماری در دو سطح (الف) توصیفی و (ب) استنباطی ارائه شد.

الف.داده های توصیفی در جدول زیر شاخص های توصیفی شامل تعداد، میانگین، انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است.

همانطور که جدول 1نشان می دهد میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای جهت گیری زندگی برابر با 712/13 و408/3 سبک های هویت اطلاعاتی برابر با 697/38 و201/6 سبک هویت هنجاری برابر با 323/31 و755/5 سبک هویت سردرگم/اجتنابی برابر با893/27 و 073/6 است.

ب‌. داده های استنباطی قبل از بررسی تحلیل رگرسیون چند متغیره، آنچه که باید درنظر گرفته شود، مباحث مربوط به رعایت کردن و بررسی کردن مفروضه های آماری است.

از جمله پیش فرض هایی که در آزمون تحلیل رگرسیون منظور می‌گردد، فرض نرمال بودن توزیع (با استفاده از آزمون ( K-S) یا (کولموگروف – اسمیرنوف) است.

این بررسی روی متغیرهای پژوهش انجام شد. به منظور به کار گیری تحلیل رگرسیون مفروضه های این آزمون مانند هم خطی چند گانه، یکسانی نقاط پراکندگی و عدم استقلال ماده ها مورد بررسی قرار و تایید قرار گرفت.

بررسی هم خطی چند گانه نشان داد که (9/0r= و بالاتر) نمی باشد و مقدار Tolerance برای هر یک از متغیر ها کمتر از 10/0 نیست؛ و مقدار VIF نیز خیلی کمتر از نقطه برش 10 می باشد؛ بنابراین مفروضه هم خطی چند متغیره رعایت شده است.

موضوع: ضریب همبستگی پیرسون

مسئله spss: آیا بین کیفیت روابط اجتماعی و هوش فرهنگی مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟

حل مسئله با spss:

روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود.

حجم نمونه 130 نفر در نظر گرفته شده است.

پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: پرسشنامه هوش فرهنگی و پرسشنامه کیفیت روابط اجتماعی. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار 22SPSS- استفاده شد.

الف. داده های توصیفی در جداول زیر اطلاعات توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است.

 

جدول 1 نشان می دهد که در کیفیت روابط اجتماعی به صورت کلی میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب برابر با 46/55 و 66/7 و در مولفه های حمایت اجتماعی برابر با73/18 و 95/4 و عمق روابط برابر با 37/18 و 22/4 و تعارض بین فردی برابر با 34/18 و14/5 می باشد.

جدول 2 نشان می دهد که در هوش فرهنگی کلی میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب برابر با07/88 و28/8 در مولفه های فراشناختی برابر با 43/18 و 25/5 و در مولفه شناختی برابر با41/24 و67/7 و در مولفه رفتاری برابر با 92/22و 32/6 مولفه انگیزشی برابر با 30/22 و13/6 می باشد.

ب‌. داده های استنباطی قبل از بررسی ضریب همبستگی ، آنچه که باید درنظر گرفته شود، مباحث مربوط به رعایت کردن و بررسی کردن مفروضه های آماری است.

از جمله پیش فرض هایی که منظور می‌گردد، فرض نرمال بودن توزیع (با استفاده از آزمون ( K-S) یا (کولموگروف – اسمیرنوف) است. این بررسی روی متغیرهای پژوهش انجام شد.

 

موضوع: ضریب همبستگی پیرسون

مسئله : آیا بین ویژگی های شخصیتی و کیفیت روابط اجتماعی مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟

پاسخ حل شده با spss: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود.

حجم نمونه 130 نفر در نظر گرفته شده است.

پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(NEO-FFI) و پرسشنامه کیفیت روابط اجتماعی. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار 22SPSS- استفاده شد.

داده های توصیفی در جداول زیر اطلاعات توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است.

جدول 1 نشان می دهد که میانگین و انحراف استاندارد روان رنجوری به ترتیب برابر با 900/16و69/5 و برون گرایی برابر با86/23 و03/7 و گشودگی برابر با 100/26و 21/7 و تطابق پذیری برابر با 33/26و36/7 و وظیفه شناسی برابر با 53/25 و34/8 می باشد.

جدول 2 نشان می دهد که در کیفیت روابط اجتماعی به صورت کلی میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب برابر با 46/55 و 66/7 و در مولفه های حمایت اجتماعی برابر با73/18 و 95/4 و عمق روابط برابر با 37/18 و 22/4 و تعارض بین فردی برابر با 34/18 و14/5 می باشد.

داده های استنباطی قبل از بررسی آزمون ضریب همبستگی ، آنچه که باید درنظر گرفته شود، مباحث مربوط به رعایت کردن و بررسی کردن مفروضه های آماری است.

از جمله پیش فرض هایی که در آزمون ضریب همبستگی پیرسون منظور می‌گردد، فرض نرمال بودن توزیع (با استفاده از آزمون ( K-S) یا (کولموگروف – اسمیرنوف) است.

این بررسی روی متغیرهای پژوهش انجام شد.

...

موضوع: تحلیل رگرسیون گام به گام

مسئله spss: آیا ویژگی های شخصیتی می تواند کیفیت روابط اجتماعی مدیران مدارس را پیش بینی نماید؟

حل مسئله spss: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود.

حجم نمونه بر اساس شمارش کامل (سرشماری) 130 نفر در نظر گرفته شده است.

پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(NEO-FFI) و پرسشنامه کیفیت روابط اجتماعی. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون گام به گام به کمک نرم افزار 22SPSS- استفاده شد.

4-1. داده های توصیفی در جداول زیر اطلاعات توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است.

جدول 1 نشان می دهد که میانگین و انحراف استاندارد روان رنجوری به ترتیب برابر با 900/16و69/5 و برون گرایی برابر با86/23 و03/7 و گشودگی برابر با 100/26و 21/7 و تطابق پذیری برابر با 33/26و36/7 و وظیفه شناسی برابر با 53/25 و34/8 می باشد.

...

موضوع: تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام

مسئله spss :آیا هوش فرهنگی می تواند بر اساس ویژگی های شخصیتی در مدیران مدارس پیش بینی شود؟

روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. حجم نمونه بر اساس شمارش کامل (سرشماری) 130 نفر در نظر گرفته شده است.

پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: پرسشنامه هوش فرهنگی، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (NEO-FFI). برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون گام به گام به کمک نرم افزار 22SPSS- استفاده شد.

الف. داده های توصیفی در جداول زیر اطلاعات توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است.

جدول 1 نشان می دهد که میانگین و انحراف استاندارد روان رنجوری به ترتیب برابر با 900/16و69/5 و برون گرایی برابر با86/23 و03/7 و گشودگی برابر با 100/26و 21/7 و تطابق پذیری برابر با 33/26و36/7 و وظیفه شناسی برابر با 53/25 و34/8 می باشد.

موضوع : تحلیل رگرسیون گام به گام

سوال: آیا هوش فرهنگی می تواند بر اساس کیفیت روابط اجتماعی در مدیران مدارس پیش بینی شود؟

حل مسئله با spss: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. حجم نمونه بر اساس شمارش کامل (سرشماری) 130 نفر در نظر گرفته شده است.

پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: پرسشنامه هوش فرهنگی و پرسشنامه کیفیت روابط اجتماعی. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون گام به گام به کمک نرم افزار 22SPSS- استفاده شد.

الف. داده های توصیفی در جداول زیر اطلاعات توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است.

 

جدول 1 نشان می دهد که در کیفیت روابط اجتماعی به صورت کلی میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب برابر با 46/55 و 66/7 و در مولفه های حمایت اجتماعی برابر با73/18 و 95/4 و عمق روابط برابر با 37/18 و 22/4 و تعارض بین فردی برابر با 34/18 و14/5 می باشد.

موضوع spss: تحلیل کواریانس و آزمون های تعقیبی

مسئله: آیا بین میزان اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) و هیپنوتراپی در درمان افراد دارای اختلالات اعتیادی موثر است؟

جواب حل شده با spss: روش این پژوهش از نوع طرح های آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود.

برای این منظور 54 نفر از بین کلیه مراجعین به کمپ که دارای شرایط اختلال مصرف اوپیوئید بودند؛ به صورت در دسترس انتخاب شدند؛ و به صورت تصادفی در سه گروه 18 نفره، در گروههایEMDR، هیپنوتراپی و کنترل جایگزین شدند.

گروههای آزمایشی به مدت 8 جلسه دو ساعته درمان EMDR و هیپنوتراپی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند.

همه آزمودنی ها در ابتدای پژوهش و بعد از اجرای درمان از نظر میزان بهبودی و درمان اعتیاد با استفاده از پرسشنامه اعتیاد مادزلی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج تحلیل ها روی 54 نفر در دو گروه آزمایش 18 نفره (گروه EMDR و گروه هیپنوتراپی) و گروه کنترل (18 نفر) صورت گرفت.

جدول 1 آماره های توصیفی نیمرخ اعتیاد مادزلی به تفکیک گروه و مرحله آزمون نشان می دهد:

موضوع مسئله spss: تحلیل کواریانسancova

سوال: آیا روش درمانی هیپنوتراپی در در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی موثر است؟

جواب در spss: روش پژوهش از نوع طرح های آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود.

برای این منظور نمونه ای به حجم 36 نفر از بین کلیه مراجعین به کمپ که دارای شرایط اختلال مصرف اوپیوئید بودند؛ به صورت در دسترس انتخاب شدند؛ و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (18 نفر) و کنترل (18 نفر) جایگزین شدند.

گروه آزمایشی به مدت 5 ماه در 8 جلسه 2 ساعته تحت درمان هیپنوتراپی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند.

همه آزمودنی ها در در ابتدای پژوهش و بعد از اجرای درمان چک لیست نشانگان روانی SCL.90.R و سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خود آگاهی بزرگسالان(TOSCA-3) را تکمیل نمودند.

برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

نتایج جهت بررسی فرضیه پژوهش مبنی براین که «درمان هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی موثر است» از تجزیه و تحلیل تحلیل کوواریانس(ANCOVA) استفاده شده است.

به منظور رعایت مفروضه های تحلیل کوواریاس، مفروضه های این آزمون با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف k-s و آزمون لون و آزمون همگنی شیب رگرسیون مورد بررسی و تایید قرار گرفت و می توان از این آزمون برای تحلیل داده ها استفاده کرد.

جدول 1 آماره های توصیفی وضعیت روان شناختی به تفکیک گروه و مرحله آزمون نشان می دهد:

موضوع تمرین spss: تحلیل کواریانس و آزمون های تعقیبی

سوال: آیا بین میزان اثربخشی درمان حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) و هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی تفاوت وجود دارد؟

جواب: روش این پژوهش از نوع طرح های آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل است.

برای این منظور 54 نفر از بین کلیه مراجعین به کمپ که دارای شرایط اختلال مصرف اوپیوئید بودند؛ به صورت در دسترس انتخاب می شوند؛ و به صورت تصادفی در سه گروه 18 نفره، در گروههای EMDR و هیپنوتراپی و کنترل جایگزین می شوند.

ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست نشانگان روانی SCL.90.R و سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خود آگاهی بزرگسالان(TOSCA-3)، و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل کواریانس بود.

نتایج به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش آزمون تحلیل کوواریانس(ANCOVA) با استفاده از نرم افزار-22 SPSS به کار گرفته شده است.

به منظور رعایت مفروضه های تحلیل کوواریاس، مفروضه های این آزمون با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف k-s و آزمون لون و آزمون همگنی شیب رگرسیون مورد بررسی و تایید قرار گرفت و می توان از این آزمون برای تحلیل داده ها استفاده کرد.

جدول 3 آماره های توصیفی وضعیت روان شناختی به تفکیک گروه و مرحله آزمون نشان می دهد:

موضوع مسئله spss : تحلیل کواریانس

سوال: آیا حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی موثر است؟

جواب: به منظور اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر وضعیت روان شناختی نمونه ای به حجم 36 نفر انتخاب شدند؛ و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (18 نفر) و کنترل (18 نفر) جایگزین شدند. وضعیت روان شناختی گروهها توسط چک لیست نشانگان روانی SCL.90.R و سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خود آگاهی بزرگسالان(TOSCA-3) قبل از درمان و بعد از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گروه آزمایشی به مدت 5 ماه در 8 جلسه 2 ساعته تحت درمان EMDR قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده های حاصل با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش آزمون تحلیل کوواریانس(ANCOVA) با استفاده از نرم افزار-22 SPSS به کار گرفته شده است.

به منظور رعایت مفروضه های تحلیل کوواریاس، مفروضه های این آزمون با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف k-s و آزمون لون و آزمون همگنی شیب رگرسیون مورد بررسی و تایید قرار گرفت و می توان از این آزمون برای تحلیل داده ها استفاده کرد. جدول 2 آماره های توصیفی وضعیت روان شناختی به تفکیک گروه و مرحله آزمون نشان می دهد:

 

همراه با فایل داده های spss:

سوال:

آیا ذهن آگاهی بر بهبود افسردگی پس از زایمان زنان با حاملگی اول تاثیر دارد؟

جواب:

در اين قسمت، با هدف بررسی تاثیر ذهن آگاهی بر بهبود افسردگی پس از زایمان زنان با حاملگی اول، به تحليل و آزمون فرضيه هاي پژوهش پرداخته شده است.

ادامه مطلب...

همراه با فایل داده های spss:

سوال:

آیا ذهن آگاهی بر بهبود افسردگی پس از زایمان زنان با حاملگی اول تاثیر دارد؟

جواب:

در اين قسمت، با هدف بررسی تاثیر ذهن آگاهی بر بهبود افسردگی پس از زایمان زنان با حاملگی اول، به تحليل و آزمون فرضيه پژوهش پرداخته شده است.

ادامه مطلب...

همراه با فایل داده های spss:

سوال:

آیا رشد اجتماعی براساس سازگاری و خودکارآمدی در نوجوانان تک فرزند و چند فرزند پیش بینی می شود؟

جواب:

از آنجا که تحقیق حاضر به «پیش بینی رشد اجتماعی براساس سازگاری و خودکارآمدی در نوجوانان تک فرزند و چند فرزند» پرداخته است.

ادامه مطلب...

همراه با فایل داده های spss:

سوال:

 آیا بین سازگاری و رشد اجتماعی در نوجوانان تک فرزند و چند فرزند رابطه وجود دارد؟

جواب:

از آنجا که تحقیق حاضر به «بررسی رابطه سازگاری و رشد اجتماعی در نوجوانان خانواده تک فرزند و چند فرزند» پرداخته است.


ادامه مطلب...

همراه با فایل داده های spss:

سوال:

آیا درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبرد های مقابله با استرس موثر است؟

ادامه مطلب...

همراه با فایل داده های spss:

سوال:

آیا درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری موثر است؟

جواب:

به منظور بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری


نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. قبل از اجرای درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی هر دو گروه به پرسشنامه تاب آوری پاسخ دادند و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه اجرا شد در مرحله بعد هر دو گروه در زمان یکسان به پرسشنامه پاسخ دادند در واقع از آنها پس آزمون گرفته شد.

در ادامه روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح داده های توصیفی و داده های استنباطی ارائه می شود.

الف : داده های توصیفی جدول 1 . ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون و پس آزمون تاب آوری در دو گروه

 

در جدول 1 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون تاب آوری در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 066/57 و 32/5 و در گروه کنترل به ترتیب برابربا 58 و 60/5 است.

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پس آزمون تاب آوری در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 86/67 و 19/6 و در گروه کنترل به ترتیب برابر با 066/59 و 29/7 است.

اين نتايج در نمودار 1نشان داده شده است.

همراه با فایل داده های spss:

سوال:

آیا گروه درمانی شناختی -رفتاری بر افسردگی مردان مبتلا به ضایعات نخاعی موثر است؟

جواب:

به منظور بررسي اثر بخشی گروه درمانی شناختی -رفتاری بر افسردگی مردان مبتلا به ضایعات نخاعی، نمونه ای به حجم 15 نفر انتخاب شدند.


گروه مورد مطالعه به مدت 8 جلسه تحت گروه درمانی شناختی رفتاری قرار گرفتند.

قبل از اجرای گروه درمانی شناختی رفتاری و بعد از اجرای آن گروه مورد مطالعه به آزمون افسردگی بک پاسخ دادند.

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، در ابتدا با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، نتايج داده هاي بدست آمده از متغيرهاي پژوهش و مداخله درماني توصيف شده اند.

سپس پيش فرض هاي آماري لازم به منظور استفاده از آزمون پارامتريک t همبسته، شامل آزمون شاپيرو- ويلک جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات گروه نمونه در جامعه تحليل گرديده اند.

در نهايت فرضيه هاي پژوهش با اين روش آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

الف: داده های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون متغیر پژوهش در جدول زیر ارائه شده است.

تمرین spss درباره تحليل کواریانس تک متغیری (آنکوا) و تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا):

همراه با فایل داده های spss:

آیا درمان فراشناخت بر کنترل عواطف نوجوانان دختر مبتلا به اسکولیوز موثر است؟

جواب:

جهت بررسي اثربخشی درمان فراشناخت بر کنترل عواطف نوجوانان دختر مبتلا به اسکولیوز، به تحليل و آزمون فرضيه پژوهش پرداخته شده است.

ادامه مطلب...

نمونه مثال spss درباره : تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا)

آیا درمان فراشناخت بر مولفه های تصویر بدن نوجوانان دختر مبتلا به اسکولیوز موثر است؟

ادامه مطلب...

مسئله spss درباره: آزمون t گروههای مستقل

سوال:

آیا بین کمال گرایی در دو گروه معتاد و غیر معتاد تفاوت وجود دارد؟

ادامه مطلب...

این فایل همراه با سوال و جواب تشریحی است و فایل داده spss ضمیمه آن است.

برای دانلود  لازم است این فایل را خریداری نمایید.

خرید این فایل و دانلود 27 فایل دیگر مسائل حل شده spss

اطلاعات بیشتر

قیمت: 14500 تومان

پس از پرداخت آنلاین از طریق دکمه زیر بلافاصله این 28 فایل در اختیارتان قرار می گیرد.


 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 

 

دیگر مطالب مرتبط با متن بالا

مطلب مفید

مهم ترین موارد موسیقی درمانی در روانشناسی

مهم ترین موارد موسیقی درمانی در روانشناسی

مهم ترین موارد و زمینه های موسیقی درمانی در روانشناسی به یک یا چند زمینه محدود نمی شود و در اینجا...

موسیقی چگونه در درمان بیماری ها موثر است؟

موسیقی چگونه در درمان بیماری ها موثر است؟

برای درک اینکه چگونه موسیقی میتواند به طور کلی بیمار را شفا دهد و اینکه چرا اثر موزارت نقش درمانی ویژهای...

موسیقی درمانی در روانشناسی چیست و چه زمانی تجویز می شود؟

موسیقی درمانی در روانشناسی چیست و چه زمانی تجویز می شود؟

موسیقی درمانی حرفهای درمانی است که در آن موسیقی نیازهای فیزیکی، روانی، فکری و اجتماعی افراد را برطرف می سازد.

Go to top
زوم تک
دوشنبه 1 آبان 1396.
امروز