چگونگی و نحوه نوشتن فرضیه تحقیق در پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی از جمله مشکلات دانشجویان عزیز می باشد.در ادامه شرایط فرضیه تحقیق و نیز نمونه ای از فرضیه پروپوزال روانشناسی آمده است.

فرضیه تحقیق چیست؟

فرضیه عبارتست از حدس یا گمان محقق دربارۀ روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه به مجموعه اعمالی گفته می شود که به کمک آن روابط بین متغیرهای پژوهشی به توبل آزمایش گذاشته می شود و براساس آن روابط آزمون شده با درجه ای از اطمینان تأیید یا رد می شود.

در آزمون فرضیه هدف ممکن است تعیین اختلاف بین متغیرهای پژوهشی باشد نه همبستگی بین آن ها، تفاوت میان این دو در مثال ریزآورده شده است.

پسران نگرش بهتری نسبت به دختران به درس جغرافیا دارند:

ظاهراً این پژوهشگر به دنبال اختلاف میان دو گروه است اما یک بررسی نشان می دهد که او عملاً تلاش می کند همبستگی بین متغیری به نام جنس و نگرش نسبت به جغرافیا را پیدا کند.

در بیشتر تحقیقاتی که در علوم تربیتی انجام می شوند از روش فرض قیاسی استفاده می شود در این روش آزمون آماری برای آزمون یک فرضیه صورت بندی شده بکار برده می شود و برای این که معین کنیم بین متغیرها اختلاف معنادار وجود دارد یا نه فرضیه به صورت صفر بیانی می شود تا رد یا تأیید آن میزان اختلاف یا ارتباط بین متغیرها را تا صفر برآورد کند.

علاوه بر این فرضیه مشخص می کند که اختلاف مشاهده شده کمتر یا بیشتر از صفر است با استفاده از فرضیه صفر می توان تعیین کرد که رابطه یا اختلاف بین متغیرها ناشی از خطای نمونه گیری است یا نه.

شرایط فرضیه تحقیق:

1ـ فرضیه بایستی آزمون پذیر باشد:

فرضیه بایستی به نحوی بیان شود که نشان دهندۀ تفاوت یا ارتباط بین متغیرهای مورد اندازه گیری باشد. به عبارت دیگر فرضیه ای آزمون پذیر است که در ان متغیرهای قابل اندازه گیری به هم مربوط شده باشند و برای این عمل بایستی ابزار مناسب موجود باشد تا امکان جمع آوری داده ها فراهم باشد.

2ـ فرضیه باید همبستگی یا رابطه بین متغیرها را بیان کند:

در تحقیقات همبستگی که در آن برای هر عضو اطلاعاتی از دو یا چند متغیر جمع آوری می شود و پس میزان همبستگی اطلاعات گردآوری شده محاسبه می شود فرضیه بایستی جهت دارد مستقیم بیان شود.

3ـ فرضیه بایستی با نظریه ای مرتبط باشند:

در شرایطی که فرضیه برپایه نظریه های موجود استوار باشد نقش عمده ای در کسب دانش خواهد داشت. بدین دلیل پژوهشگر باید دلایلی مستند و مبتنی بر مبانی نظری داشته باشد که نشان دهد فرضیه او ارزش آزمون را دارد. محقق بعد از مطالعۀ منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق اطلاعات کافی و لازم با موضوع مورد نیاز خود کسب می کند و به طورکلی فرضیه نبایستی با دانش موجود در اکثر پژوهش های گذشته در تضاد باشد.

4ـ فرضیه باید دقیق و روشن باشد:

هر گاه فرضیه روشن، دقیق و مختصر بیان شود هم درک آن برای خواننده آسان است و هم آزمون آن برای محقق ساده تر است. آزمودن فرضیه های چندگانه مستلزم بدست آوردن همبستگی های گوناگون است که خود این امر در خیلی از موارد دشوار است و ممکن است به ابهام و ترکیب دو بینش متعارض منجر شود.

5ـ فرضیه بایستی فارغ از مفاهیم ارزشی و اخلاقی باشد:

در علم برای قضاوت های ارزشی و اخلاقی نیست و مسأله علمی یک مسأله اخلاقی نست بنابراین در تدوین فرضیه نبایستی از مفاهیم ارزشی و اخلاقی استفاده کرد.

6ـ فرضیه بایددقیق و اختصاصی باشد:

فرضیه بایستی کلیه عملیات و پیش بینی های لازم را به طور اختصاصی و دقیق توصیف کند. تخصصی بودن فرضیه به ما امکان می دهد تا از بکارگیری شواهد تصادفی در تدوین فرضیه دوری کنیم. جزئی سازی فرضیه تا آن جا ادامه پیدا می کند که اهمیت آن کاهش پیدا نکند.

نمونه فرضیه در پروپوزال روانشناسی:

1. آموزش مهارت حل مساله موجب کاهش خشم خانمهای متاهل می شود.

2. آموزش مهارت حل مساله موجب افزایش عزت نفس خانمهای متاهل می شود.

 

 

برای مشاهده نمونه فرضیه های بیشتر در پروپوزال روانشناسی نمونه های زیر پیشنهاد می شود.

پروپوزال هایی که برای فروش گذاشته ایم با دقت بسیار بالا و کیفیت بی نظیر برای آموزش دانشجویان نوشته شده است.

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 1)                                                                  دانلود نمونه پایان نامه آماده روانشناسی بالینی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 2)                                                                  دانلود پایان نامه آماده روانشناسی بالینی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 3)                                                                  پروپوزال آماده روش تحقیق روانشناسی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 4)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 5)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 6)

دانلود پروپوزال آماده مشاوره (شماره 7)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 8)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 9)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 10)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 11)

دانلود نمونه پروپوزال مشاوره (شماره 12)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 13)

دانلود یک نمونه پروپوزال آماده پرستاری (شماره 14)

 دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 15)

خرید پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (شماره 16)

نمونه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 17)

دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی (شماره 18)

پروپوزال آماده روانشناسی بالینی (شماره 19)

دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 20)

دانلود پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 21)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی صنعتی سازمانی (شماره 22)

فروش پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 23)

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (شماره 24)

خرید اینترنتی پروپوزال روانشناسی (شماره 25)

خرید اینترنتی پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 26)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی تربیتی (شماره 27)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی عمومی (شماره 28)

نمونه یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 29)

یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 30)

پروپوزال آماده رشته روانشناسی ی (شماره 31)

دانلود یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 32)

یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 33)

دانلود یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 34)

خرید نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 35)

خرید پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 36)

خرید یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 37)

دانلود نمونه پروپوزال آماده روانشناسی عمومی (شماره 38)

یک پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 39)

خرید یک نمونه پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 40)

دانلود پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 41)

خرید پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 42)

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 43)

دانلود نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 44)

پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (شماره 45)

نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 46)

دانلود پروپوزال با موضوع روانشناسی (شماره 47)

خرید پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 48)

نمونه پروپوزال کامل شده رشته روانشناسی (شماره 49)

خرید پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (50)

 پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 51)

پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (شماره 52)

نمونه پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 53)

یک نمونه پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (شماره 54)

خرید پروپوزال آماده علوم تربیتی (شماره 55)


 

هر سوالی دارید بپرسید:
پیشنهاد جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال: (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901
 
 
 
آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 
دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی


 
 دانلود 23 طرح تحقیق جدید روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

 

هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901