موضوع پایان نامه روانشناسی خانواده درباره عاطفه و هیجان با عنوان رابطه مهارت های هیجانی و عاطفه مثبت و منفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر ... .

غالبا واژه «هیجان» و «عاطفه» به جای هم استفاده شده و مترادف هم در نظر گرفته می شوند، در حالی که این دو با هم تفاوت دارند و لازم است که تفاوت آن دو درک شود. عواطف عنصر اصلی هیجان ها بوده و به طور ساده رویدادهای عصبی - زیستی هستند که توسط شرایط خاص و معین ایجاد می شوند سیلوان تامکینز (۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲) به شناسایی عاطفه ذاتی پرداخته است، اما این عواطف قابل ترکیب شدن با هم نیز هستند که دامنه گسترده ای از تجربه های عاطفی را به دست می دهند. با تجربه مکرر حالت های عاطفی گوناگون از سوی فرد، وي به اکتساب مجموعه ای از خاطره های مرتبط با هر حالت عاطفی می پردازد. تامکینز معتقد است که هر کدام از این حالت های عاطفی تداعی کننده خاطراتی برای فرد هستند و در طول زمان دانش همراه شده با یک حالت عاطفی، همه صحنه های مرتبط با آن حالت عاطفی و نیز مطالب فرا گرفته شده از این تجربه ها را شامل خواهد شد.

واژه «هیجان» اشاره دارد به ترکیبی از: الف) یک عاطفه (یا ترکیبی از عواطف)؛ ب) تصاویر صحنه ای از تجربه های قبلی مربوط به آن حالت یا حالت های عاطفی و ج) آنچه فرد در رابطه با آن حالت با حالت های عاطفی معین آموخته است از آنجایی که همگی ما دارای تجربه های زندگی متفاوت بوده ایم، دارای هیجان های متفاوت هستیم. تجربه شما از هیجان خشم با دیگری متفاوت است، هرچند عاطفهی ذاتی خشم . عصبانیت برای هر دو یکسان است. زبان عواطف جهان شمول است، در حالی که زبان هيجان منحصر به فرد است. همین مطلب در بسیاری از سوء تفاهم های میان زوجها دخیل است. عواطف عمری کوتاه شاید در حد فقط چند ثانیه دارند، اما اگر عاطفه تداوم یابد، فرد ممکن است برای مدتی طولانی در حالت های هیجانی باقی ماند. برای مثال ممکن است موقعیت ایجاد کننده عاطفه مذکور ادامه داشته باشد یا اینکه فرد همچنان خاطره هایی که باعث ایجاد آن عاطفه می شوند را به خاطر آورد


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی خانواده (ایده 352) :

رابطه مهارت های هیجانی و عاطفه مثبت و منفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر ...


هر سوالی دارید بپرسید:
پیشنهاد جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال: (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901

دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسیهر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901