دانلود نمونه پروپوزال تربیت بدنی مدیریت ورزشی

 عنوان: ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 22 صفحه
کد: 25 pz


قسمتی از این پروپوزال:

روش پژوهش روش پژوهش توصیفی و از نظر هدف پژوهش از دسته تحقیقات کاربردی است و با توجه به سنجش رابطه بین متغیرها از نوع همبستگی است. هدف تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است، لذا با توجه به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش، روش پژوهش از این نوع می باشد.

روش گردآوری داده ها برای گردآوری اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیه ها از پرسشنامه و همچنین به بررسی کتابخانه ای جهت تکمیل بخش پیشینه استفاده شده است. برای توزیع پرسشنامه ها تمامی باشگاه های خصوصی شهر تهران به تفکیک مناطق جغرافیایی از اداره کل تربیت بدنی استان تهران استعلام شد و پس از منطقه یابی باشگاه ها و نمونه گیری، پرسشنامه های بین مدیران باشگاه ها توزیع شد و پس از پیگیری مکرر پرسشنامه ها در کل 214 پرسشنامه جمع آوری شد. نمونه آماری نمونه عبارت است از زیر جامعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است (دلاور، 1391). از روی نمونه می توان، استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد.

اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه جهت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند. جهت انتخاب نمونه آماری به علت خیلی وسیع و گسترده بودن جامعه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده گردید. همانگونه که گفته شد جامعه آماری را کلیه ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد کل آنها 503 نفر می باشد که براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه ای 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.


قیمت با تخفیف ویژه:


15300تومان
هر سوالی دارید بپرسید:
پیشنهاد جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال: (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901

دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسیهر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901