در اینجا همه فایل های 4 آزمون انجام شده ام ام پی آی MMPI را برای دانلود قرار داده ایم.
جزئیات بیشتر هر نمونه در ادامه مطلب + دانلود فایل ها


آزمون های اجرا شده را در انتهای این متن دانلود کنید:

 

 

مشخصات نمونه آزمون MMPI: نمونه آزمون شماره 1

تفسیر:
دارد / 14 صفحه
خروجی Component Scales:
دارد
خروجی Content Scales:
دارد
خروجی Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales:
دارد
خروجی Supplementary Scales:
دارد
جداول VALIDITY & CLINICAL SCALES:
دارد
خروجی Validity and K Corrected Clinical Scales:
دارد


توضیحات و بخش هایی از این نمونه آزمون:

تفسیر آزمون:

1-مقیاسهای اعتباری و بالینی:

1-1مقیاسهای اعتباری: نمره ؟=0 با توجه تعداد این آیتم پروتکل معتبر می باشد. مقیاس L=6 نمره 62=T نشان می دهد آزمودنی نیاز به خوب جلوه کردن از نظر دیگران، نیاز به تایید شدن دارد و نسبت به قضاوت دیگران حساس بوده و محتاطانه برخورد کرده است و نمره متوسط در این مقیاس پروتکل را معتبر می سازد.

مقیاس F=7 نمره 61=T نشان می دهد که آزمودنی به شیوه معتبری پاسخ داده است و مشکلات روانشناختی خود را به دقت گزارش کرده است. مقیاس K=8 نمره 35=T نشان دهنده اغراق مشکلات به منزله فریادی برای کمک خواهی است.

2-1مقیاس های بالینی :

مقیاس1(Hs) : نمره 54 =T نشان می دهد که نگرانی های جسمانی زیادی در آزمودنی وجود ندارد ولی فردی خود خواه، خودشیفته و خودمحور است، نگرش آنها به زندگی بدبینانه، مایوسانه و منفی است. او عموما ناراضی و ناخشنود است و باعث دلگیری دیگران می شود.

مقیاس2 (D): نمره 101=T حاکی از علایم ذیل است: آزمودنی احساس غمگینی، ناخشنودی و ملال می کنند، نسبت به آینده بسیار بدبین و ناامید است، و درباره اقدام به خودکشی صحبت می کنداز چیزی لذت نمی برد، تمرکز ضعیف است، فردی تحریک پذیر، زودرنج، و مستعد نگرانی و دلواپسی است، درونگرا، کمرو، گوشه گیر، ترسو، منزوی و تودار است و احساس می کند که دیگران هیچ توجهی به او ندارند.

مقیاس3 (Hy): نمره 79 =T نشان می دهد که آزمودنی اغلب احساس گیجی و استیصال می کند، برای مقابله با استرس علایم جسمی نشان می دهد، از نظر روانی ناپخته است و انتظار توجه و محبت از سوی دیگران را دارد.

 


 


مشخصات نمونه آزمون MMPI: نمونه آزمون شماره 2

تفسیر:
دارد / 12 صفحه
خروجی Component Scales:
دارد
خروجی Content Scales:
دارد
خروجی Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales:
دارد
خروجی Supplementary Scales:
دارد
جداول VALIDITY & CLINICAL SCALES:
دارد
خروجی Validity and K Corrected Clinical Scales:
دارد


توضیحات و بخش هایی از این نمونه آزمون:

خرده مقیاس های هریس- لینگوز ودرونگرایی اجتماعی:

افسردگی ذهنی( D1):

نمره51 = T نشان دهنده این است که آزمودنی از شناخت کارآمدی برخوردار است و از حافظه و فکر مثبتی برخوردار است کندی روانی- حرکتی(D2): نمره41 = T نشان دهنده عدم وجود کندی روانی -حرکتی است.

بد کارکردی بدنی (D3): نمره63 = T نشان دهنده این است که آزمودنی بیشتر گرایش دارد که نشانه های افسردگی را به سمت بدکارکردی بدنی ببرد یعنی اینکه خواب و اشتها او متاثر می شود.

ملال ذهنی (D4): نمره43 = T نشان دهنده عدم وجود ملال ذهنی در آزمودنی است. و ذهنش دارای کارایی و انرژی است. آشفتگی فکری(D5): نمره53 = T نشان دهنده این است که آزمودنی علایم افسردگی سیکوتیک را نشان نمی دهد. انکار اضطراب اجتماعی( Hy1): نمره56 = T نشان دهنده این است که آزمودنی در موقعیت های اجتماعی تا حدودی مضطرب می شود و سعی می کند که این اضطراب خود را پنهان کند.

نیاز به محبت (Hy2): نمره50 = T نشان دهنده عدم نیاز به جلب توجه و محبت است.

رخوت-کسالت (Hy3): نمره47 = T نشان دهنده عدم وجود رخوت - کسالت است. شکوه های بدنی (Hy4): نمره49 = T نشان دهنده عدم وجود شکایت های بدنی است. بازداری پرخاشگری (Hy5): نمره39 = T نشان دهنده این است که آزمودنی از هیجان خشم خود استفاده موزونی می کند و به موقع پرخاشگری خود را ابراز می کند.

ناسازگاری خانوادگی(Pd1): نمره 50= T نشان دهنده عدم وجود ناسازگاری خانوادگی است .

تضاد با منابع قدرت(Pd2): نمره46 = T نشان می دهد که آزمودنی با منابع قدرت مشکلی ندارد.

تشویش ناپذیری اجتماعی(Pd3): نمره47 = T نشان دهنده عدم وجود تشویش ناپذیری اجتماعی است بیگانگی اجتماعی (Pd4): نمره44 = T نشان دهنده این است که ازمودنی به لحاظ اجتماعی مسولیت پذیر است و در کارهای اجتماعی مشارکت می کند.

ازخود بیگانگی (Pd5): نمره43 = T نشان دهنده این است که فرد با خودش رابطه خوبی دارد و قادر به تشخیص احساس های خود است.

 


مشخصات نمونه آزمون MMPI: نمونه آزمون شماره 3

تفسیر:
دارد / 13 صفحه
خروجی Component Scales:
دارد
خروجی Content Scales:
دارد
خروجی Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales:
دارد
خروجی Supplementary Scales:
دارد
جداول VALIDITY & CLINICAL SCALES:
دارد
خروجی Validity and K Corrected Clinical Scales:
دارد


توضیحات و بخش هایی از این نمونه آزمون:

خرده مقیاس های درونگرایی اجتماعی:

خجالتی/کمرویی(Si1): نمره 65 =T نشان دهنده این است که آزمودنی کمرو و مضطرب است و در موقعیت های اجتماعی راحت نیست، احساس می کند خیلی زود دستپاچه می شود و اهل گفتگو و صمیمی شدن نیست و احساس می کند که فاقد انرژی است.

اجتناب از روابط اجتماعی(Si2): نمره 60 =T نشان می دهد که آزمونی نیاز پیشرفت بالا ندارد و در ارتباط با دیگران پیشقدم نمی شود. بیگانگی از خود و دیگران(Si3): نمره 66 =T نشان دهنده عزت نفس پایین، خودانتقادگر، اعتماد به نفس پایین، و احساس ناکارآمدی است.

مقیاس های محتوایی:

اضطرابANX : نمره 59=T نشان می دهد که آزمودنی علایم اضطراب را نشان نمی دهد ولی در تمرکز مشکلاتی دارد و در تصمیم گیری ها راحت نیست و احساس غمگینی و افسردگی می کند. ترس FRS: نمره 59 =T نشان می دهد که آزمودنی ترس های زیادی ندارد.

وسواسی بودن OBS: نمره 41=T نشان دهنده عدم وجود علایم وسواس جبری است و لی با توجه به شرح حال آزمودنی برخی از علایم وسواس در آزمودنی وجود دارد.

افسردگی DEP: نمره 72=T نشان میدهد که آزمودنی احساس افسردگی، غمگینی ، دلتنگی و ملال می کند، بدبین است و احساس ناامیدی می کند و احساس خستگی می کند و به چیزی علاقه ای ندارد. نگرنی های مربوط به سلامتی HEA: نمره 59 =T نشان می دهد که ازمودنی اشتغال ذهنی زیادی در باره سلامتی خود ندارد.


 


مشخصات نمونه آزمون MMPI: نمونه آزمون شماره 4

تفسیر:
دارد / 13 صفحه
خروجی Component Scales:
دارد
خروجی Content Scales:
دارد
خروجی Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales:
دارد
خروجی Supplementary Scales:
دارد
جداول VALIDITY & CLINICAL SCALES:
دارد
خروجی Validity and K Corrected Clinical Scales:
دارد


توضیحات و بخش هایی از این نمونه آزمون:

مقیاس های تکمیلی:

مقیاس اضطراب A:

نمره46 =T نشان دهنده عدم وجود علایم اضطراب در آزمودنی است. مقیاس واپس رانی R: نمره58 =T نشان دهنده این است که آزمودنی تا حدودی از مکانیزم های انکار و دلیل تراشی استفاده می کند. مقیاس توانمندی ایگو ES: نمره34 =Tنشان دهنده ناسازگاری شخصی است و فاقد منابع شخصی است و احساس ناایمنی می کند.

مقیاس سلطه گری DO: نمره45 =T نشان دهنده این است که فرد سلطه طلب نبوده و توانایی مدیریت بالا برخوردار است مقیاس مسولیت پذیری اجتماعی Re: نمره 52=T نشان دهنده این است که آزمودنیزیاد نگران مسایل اخلاقی و وجوان نیست و از حس عدالت خواهی قوی برخوردار نیست.

مقیاس ناسازگاری دانشجویان Mt: نمره51 =T نشان دهنده عدم وجود ناسازگاری در دانشگاه است. مقیاس اختلال استرس پس آسیبی PK: نمره43 =T نشان می دهد که آزمودنی علایم اختلال استرس پس آسیبی را نشان نمی دهد.

مقیاس مشکلات زناشویی MDS: نمره46 =T نشان دهنده این است که آزمودنی مشکلات زناشویی ندارد. مقیاس خصومت HO: نمره53 =T نشان می دهد که آزمودنی رفتار خصمانه آشکار ندارد.

مقیاس مهار افراطی خصومت O-H: نمره58 =T نشان می دهد که آزمودنی بیشتر به سمت این می رود که خشم و خصومت خود را مهار نماید. مقیاس می بارگی MAC-R: نمره53 =T نشان دهنده عدم گرایش آزمودنی به سمت الکلیسم است. مقیاس پذیرش اعتیاد AAS: نمره36 =T نشان دهنده عدم اعتیاد و مصرف مواد در آزمودنی است.

مقیاس استعداد اعتیاد APS: نمره 35=T نشان می دهد که آزمودنی در برابر سوء مصرف مواد آمادگی و آسیب پذیری ندارد. مقیاس نقش جنسیت مردانه GM و مقیاس نقش جنسیت زنانهGF :آزمودنی در مقیاس GM نمره48=T و در مقیاسGF نمره 52 =T بدست آورده است که نشان دهنده علایق و جهت یابی کلیشه ای زنانه است.


خرید و دانلود 4 نمونه آزمون MMPI

کامل تر از همه سایت ها ، ارزان تر از همه سایت ها
قیمت این 4 نمونه آزمون MMPI یکجا در یک بسته: 49000 تومان

پس از پرداخت آنلاین وجه، بلافاصله فایل دانلود می شود .

کد فایل : MMPI

پس از پرداخت، فایل دسته بندی شده این 4 نمونه آزمون در اختیار شما قرار می گیرد.


دیگر کاربران پسندیدند: دانلود نمونه آزمون و تست هوش وکسلر کودکان+تفسیر

 


دانلود این پرسشنامه به همراه تمامی پرسشنامه های دیگر این سایت (1060 پرسشنامه)

با پرداخت مبلغی جزئی همه پرسشنامه های سایت را رایگان دانلود کنید! (هر پرسشنامه 55 تک تومانی)

159000 تومان

قیمت با تخفیف بسیار ویژه: 59000 تومان

 پس از پرداخت آنلاین وجه، امکان دانلود فوری همه پرسشنامه های سایت در اختیار شما قرار می گیرد.

دقت کنید این مبلغ برای همه پرسشنامه های سایت می باشد. یعنی حداقل 1000 پرسشنامه . برای فروش تکی و یک پرسشنامه نیست. اضافه بر 1000 تا هدیه به خریداران. لطفا درباره یک پرسشنامه سوال نپرسید حتی شما دوست گرامی و عزیز!

   لیست پرسشنامه های سایت


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

توضیحات تکمیلی:

هدیه ای ویژه از مجموعه ایران پژوهش برای محققان، اساتید و دانشجویان گرامی:

شما می توانید با پرداخت فقط 59000 تومان تمامی پرسشنامه های سایت ایران پژوهش را سریع دانلود کنید و در کامپیوترتان ذخیره کنید. به همین سادگی!

شما می توانید ، هر پرسشنامه ای را که تمایل داشتید به رایگان و تنها با یک کلیک دانلود نمایید.

مراحل ساده برای خرید :

1- وارد کردن مشخصات و پرداخت آنلاین مبلغ:

2- پس از پرداخت بلافاصله می توانید پرسشنامه ها را دانلود نمایید.

نکته مهم: این امکان ویژه در هیچ سایت یا مرکزی ارائه نشده است

نام و مشخصات پرسشنامه های سایت 


انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::

شماره تماس: 09011853901
جهت ارسال سریع پیام در پیام رسان های زیر نام هر یک را لمس کنید.