مبانی نظری پایان نامه

مبانی نظری پایان نامه در فصل دوم یکی از اصلی ترین بخش های پایان نامه است که معمولا دانشجویان در این بخش با کمبود منابع و مطالب روبرو هستند.

در این بخش اساتید ایران پژوهش توانسته اند تا مهم ترین مباحث روانشناسی را برای استفاده اساتید و دانشجویان عرضه نمایند.