آموزش فرمول جدول توافقی در تحلیل آماری پایان نامه با spss با مطالعه دقیق این مقاله که در ادامه است امکان پذیر است.

استفاده از جدول توافقی (Contigency Table) در واقع نقطه شروع در تجزیه و تحلیل داده ها در دو یا چند صفت اسمی است که هر خانه حاوی فراوانی افرادی است که در ترکیب های گوناگون طبقه ها قرار می گیرند.

پیشتر کاربرد مربع آزمون کای را برای آزمودن وجود رابطه بین متغیرهای کیفی در یک جدول توافقی دو طرفه توضیح دادیم.

در یک جدول توافقی دو طرفه،اغلب وجود (یا عدم وجود) رابطه بین صفات با یک بررسی ظاهریروی داده ها روشن است و تجزیه و تحلیل آماری رسمی فقط وجود الگوی قابل مشاهده را تایید می کند.

اما،کاملا امکان پذیر است که جدول توافقی پیچیده ای داشته باشیم که افراد در آن براساس سه متغیر کیفی یا بیشتر طبقه بندی می شوند.

در این چنین جداول توافقی چند طرفه ای،اغلب مشاهده ی روابط بسیار دشوار است و در حقیقت به راحتی ممکن است دچار تفسیر نادرستی در مورد آن چه ملاحضه می کنیم بشویم.

در سال های اخیر شاهد پیشرفت های عمده ای در تجزیه و تحلیل جداول توافقی چند طرفه بوده ایم (1977،Everitt:1986،Upton) .

این روش های جدید که به طور کلی به عنوان آنالیز لگاریتم خطی (Loglinear analysis) شناخته می شوند، در نرم افزارهای محاسباتی مانند SPSS در دسترس قرار گرفته اند.