برای انواع مختلف داده ها، تحلیل های مختلف آماری وجود دارد.

لازم است آزمون آماری مناسبی را انتخاب کنید، زیرا یک آزمون نادرست می تواند به نتایج نادرست پژوهشی منجر شود.

اساساً دو نوع آزمون آماری وجود دارد که عبارتند از: پارامتریک و ناپارامتریک .

هنگام انتخاب یک آزمون آماری، ابتدا باید تعیین کنید که آیا آزمون پارامتریک مناسب است یا آزمون ناپارامتریک.

استفاده از آزمون پارامتریک مستلزم وجود سه مفروضه زیر است: متغیر اندازه گیری شده دارای توزیع نرمال در جامعه آماری باشد، داده ها یک مقیاس فاصله ای یا ترتیبی را نشان دهند و انتخاب شرکت کنندگان مستقل باشد.

بسیاری از متغیرهایی که در تحقیقات علوم اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند به صورت نرمال توزیع شده اند و اکثر مقیاس های مورد استفاده در تحقیقات علوم اجتماعی، مقیاس فاطله ای را نشان می دهند و استفاده از نمونه گیری تصادفی فرض انتخاب مستقل شرکت کنندگان را تحقق خواهد بخشید.

زمانی که مفروضات سه گانه آمار پارامتریک وجود نداشته باشد و داده ها یک مقیاس رتبه ای یا اسمی را نشان دهند، آزمون ناپارامتریک، آزمون آماری مناسبی برای استفاده است.

آزمون های آماری پارامتریک که در مقالات دیگر سایت شرح داده می شوند، عبارتند از:

الف) آزمون t

ب) تحلیل واریانس، که رویه های پس تجربی را شامل می شود

ج) تحلیل واریانس عاملی

د) تحلیل کوواریانس

ه) تحلیل واریانس چند متغیره.

در مقالات بعدی، چند آزمون مهم نارامتریک مورد بحث قرار می گیرند