نمودار هیستوگرام (Histogram) : در کادر ارتباطی Frequency تنها امکان ساخت نمودار هیستوگرام برای کل نمونه ی پژوهش می باشد، اما کادر ارتباطی دیگری در گزینه ی Graphs وجود دارد که امکان ساخت نمودار هیستوگرام را برای چندین متغیر طبقه ای و سطوح گوناگون آن ها فراهم می نماید.

برای نمونه، به کمک گزینه ی مذکور، نمودار هیستوگرام نمره ی برون گرایی برای آزمودنی های زن و مرد بومی و غیر بومی ساخته می شود.

مراحل اجرایی نمودار هیستوگرام برای گروه های گوناگون در ادامه ارائه می گردد.

در شکل 22 کادر ارتباطی نمودار هیستوگرام و سپس در خروجی 22 اطلاعات مربوط به این نمودار نمایش داده شده است.

- از سربرگ Graphs گزینه ی Legacy Dialogs و از انشعاب آن گزینه ی Histogarm را انتخاب کنید.

- به منظور ترسیم خط منحنی نرمال بر روی توزیع نمره های متغیر، گزینه ی Display normal curve را علامت دار نمایید.

- از جعبه ی سمت چپ، متغیر (در این مثال برون گرایی) مورد نظر را به جعبه ی Variable منتقل کنید و در جعبه های Rows و Columns دو یا چند متغیر طبقه ای بگنجانبد ( در این مثال، sex در columns و local در Rows قرار می گیرد).

- با کلیک بر گزینه ی Ok از کادر ارتباطی هیستوگرام خارج شوید.

ادامه دارد ...