آموزش تحلیل آماری با spss - ادغام متغیرها Add variable

ادغام متغیرها (Add variable) : در سربرگ ادغام فایل ها گزینه ی دیگری وجود دارد که امکان ادغام دو فایل را در کنار یکدیگر (و نه در زیر یکدیگر) فراهم می کند.

 فرض کنید 100 پرسش نامه ی 50 ماده ای در اختیار دارید. 25 ماده از همه ی ین پرسش نامه ها را یک کاربر و 25 ماده ی دیگر را کاربری دیگر در محیط SPSS وارد می کند.

حال هر کاربر با یک ماتریس 25*100 مواجه است که باید این داده ها به یک ماتریس 50*100 و البته در یک فایل تنظیم شود.

برای در هم آمیختگی دو فایل در کنار هم، مراحل زیر باید دنبال شود.

- از سربرگ Data گزینه ی Merge file را انتخاب کرده و سپس بر روی گزینه ی Add variable کلیک کنید.

- با کلیک بر گزینه ی Brows، فایل مورد نظر خود را باز کرده و سپس گزینه ی Continue کلیک کنید.

- اگر مشابهت اسمی بین متغیرهای دو فایل وجود داشت ( همانند شکل 27)، باید نام متغیرها را در جعبه ی Excluded variables: و به کمک Rename تغییر داده و آن ها را به جعبه ی New Active Dataset منتقل کنید و سپس بر گزینه ی Ok کلیک کنید.

آموزش تحلیل آماری با spss - ادغام متغیرها Add variable

 همان گونه که در شکل 27 ملاحظه می شود، مثال کنونی بر دو فایل که هر کدام حاوی دو متغیر است، اجرا می شود.

برای تغییر نام متغیرها ابتدا بر روی آن ها کلیک کنید (در جعبه :Exclided variable) تا فعال شود و سپس ...

ادامه دارد...