رفتار درمانی
1-    رفتار آماج :
 مراجع به شدت از گربه می ترسد.(فوبی گربه)
2- هدف رفتاری :
 مراجع بتواند بدون اضطراب  و با آرامش در کنار گربه قرار گیرد.
3- آماده کردن هدف رفتاری:
ابعاد رفتاری:
•    شکل ظاهری رفتار :
فرد زمانی که گربه ای می بیند به شدت مضطرب می شود ضربان قلبش بالا می رود، تنفسش نامنظم می شود، عرق می کند و می لرزد و از موقعیت فرار می کند.


•    شدت یا نیروی رفتار :
دچار اضطراب زیادی میشود ضربان قلب و تنفس وی افزایش می یابد و با شدت از محیط فرار می کند.
•    نرخ یا فراوانی رفتار :
در هر زمانی که وی گربه ای می بیند.
•    طول مدت رفتار :
واکنش وی تا حدود پنج الی شش ساعت بعد از دیدن گربه ادامه دارد.
•    دوره ی نهفتگی رفتار :
زمانی که با اضطراب رو به رو می شود به او توضیح می دهیم که هیچگونه خطری او را تهدید نمی کند تا زمانی که بخواهد این موضوع را قبول کند بسته به شرایط حدود یک ساعت و گاهی بیشتر طول می کشد.
•    مکان یا موقعیت انجام رفتار :
هر مکانی که گربه ای ببیند.
•    عملکرد مورد نظر:
فرد بتواند از هر 10 بار مواجه شدن با گربه در هر زمان و مکانی حداقل 8 بار آن کمترین میزان اضطراب را داشته باشد و به راحتی در کنار گربه قرار گیرد وبه کار خود ادامه دهد.
4- انتخاب روش تغییر رفتار:
کاهش دادن یا حذف رفتار نامطلوب(حساسیت زدایی منظم خیالی)
5- انتخاب وابستگی:
•    پیش آیندهای رفتار: در کودکی زمانی که وی حواسش نبوده گربه ای بر روی او پریده و دستش را چنگ زده است. و ترس و اضطراب زیادی را تجربه کرده است.
•    رفتار:  ترس شدید از گربه
•    پس آیند رفتار: فرار کردن وی از گربه
6-اجرای روش تغییر رفتار:
شرح مراحل درمان
جلسه اول
در جلسه ی اول مراجع درباره ی مشکل خود صحبت کرد و این که  اضطراب و واکنشش در برابر گربه به چه صورت و به چه میزان است از حالات فیزیولوژیکی خود که شامل افزایش ضربان قلب، تنفس سریع، لرزش و تعریق بدن است صحبت کرد. در این جلسه توضیحی درباره ی مشکل وی و مراحل درمان داده شد.


کد فایل : tah09