مشخصات « چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 22 سوال
نوع فایل: word کد Prs158

در این پژوهش برای ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند مورد بررسی از یک چک لیست محقق ساخته استفاده شد. این چک لیست داری 22 سوال می‌باشد که در مقیاس لیکرت از خیلی قوی تا خیلی ضعیف در نوسان است. هر یک از سوالات چک لیست یک مورد از اصول مصور سازی را ارزیابی می‌کند. هر یک از مولفه‌هایی که توسط این چک لیست مورد سنجش قرار می‌گیرد به قرار زیر است: 1. اصل تاکید 2. اصل سادگی 3. اصل تعادل 4. اصل توازن بين زمينه و موضوع 5. اصل رابطه تصوير با معيارهاي اندازه‌گيري

4000تومان