مشخصات « مقیاس افسردگی مردان (MDS) »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 44 سوالی
نوع فایل: pdf کد POJ06

مطالعات نشان می دهند که گونه افسردگی نزد مردان، متفاوت با زنان است. این ابزار ویژه افسردگی نزد مردان است. دو خرده مقیاس "درونی" – مانند: رانده شدن از خانواده، تعامل های اجتماعی، پرهیز از تجربه، پرهیز از کوشش برای موفقیت، تغییر در میل جنسی، تحمل تنش، نگرانی درباره آینده و ...و "بیرونی" – مانند: خشم، پرخاشگری، تحریک پذیری، سوء استفاده از مواد، افزایش میل جنسی، نیاز به استقلال، سرخوردگی و ...دارد.