مشخصات « پرسشنامه هوش معنوی 29 سوالی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 29 سوالی
نوع فایل: pdf کد POF18

1 بود. در تحلیل سوال به روش لوپ سوال 19 حذف شد، / پایایی آزمون در مرحله مقدماتی به روش آلفا برابر 87 و پرسشنامه نهایی با 92 عبارت تنظیم شد . 1 به دست آمد. برای / در مرحله نهایی پرسشنامه روی 981 نفر گروه نمونه اجرا شد، پایایی در این مرحله 82 بررسی روایی علاوه بر روایی محتوایی صوری که سوال ها با نظر متخصص ها )همکاران( تأیید شد. از تحلیل 1 بود / عاملی نیز استفاده شد و همبستگی کلیه سوال ها بالای 3