مشخصات « پرسشنامه هوش هیجانی گلمن » یا آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 33 سوالی
نوع فایل: pdf کد POF13

آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ، یکی از ابزارهاي مورد استفاده می باشد که در قالب مقیاس پنج گزینه اي لیکرت تنظیم شده است. فرم اصلی این آزمون داراي 71 سؤال است و از دو قسمت تشکیل شده، قسمت اول داراي 41 سؤال و قسمت دوم داراي 31 سؤال می باشد. در قسمت اول، هر سؤال حاکی از یک موقعیت زندگی می باشد، آزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد و یکی از گزینه ها را که با حالات روحی روانی سازگاري بیشتري دارد انتخاب کند. در قسمت دوم در ابتداي هر سؤال یک داستان ساختگی عاطفی آورده شده است و از آزمودنی خواسته می شود تا پاسخ خود را با توجه به داستان، انتخاب کند.