مشخصات « پرسشنامه مهارتهای زندگی »
روایی و پایایی: ندارد
خرده مقیاس ها: ندارد
تعداد سوال: 144 سوالی
نوع فایل: pdf کد POE27