مشخصات « پرسشنامه منبع استرس (شغل)»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 32 سوالی
نوع فایل: pdf کد POE24

این آزمون به مدیران و تصمیم گیرندگان اختصاص دارد و فشار کاری آنها را به کمک 23 سوال ارزیابی می کند. با این همه، حتی اگر مدیر نباشید و مسئولیت تصمیم گیری بر عهده شما نباشد، می توانید به آزمون پاسخ دهید و تعداد مواردی را که احتمالا شما را تحت فشار قرار می دهند و در نتیجه استرس می آفرینند، ارزیابی کنید. سی سوال اول با فشار کاری و دو سوال آخر با کمبود مشغولیت کاری ارتباط دارد. هر پاسخ مثبت نشانه وجود یک استرس است. برخی استرس ها قوی و برخی دیگر ضعیف هستند. بدیهی است که مجموع استرس ها می توانند خطرناک باشند.