مشخصات « پرسشنامه محبوبیت »
روایی و پایایی: ندارد
خرده مقیاس ها: ندارد
تعداد سوال: 30 سوالی
نوع فایل: pdf کد POE19

دراجتماع به ما می آموزند یكی ازمهمترین نیازهای زندگی این است كه مرد دوستتماد داهتته باهتند دوس داریم وقتی مارا می بینند با لبخندی پذیرای حضتتورماد هتتوندی به نیكی از ما یادكنندی ومورد تتكتتینی تكریم وتمجید قرار گیریم اما افراد در نیازهای خود برای متبوبی ومقبولی متفاوتندو واغلب ككانی كه بیشترین نیاز را دارندی هماد هایی هكتند كه دوس دارند با خودهاد خلوت كنند اما به لتاظ متبوبی اجتماعی كمتر چنین فرصتی می یابند چقدر خوب می هد اگر ككی می توانك مجموعه قواعدی را مطرح كند تا هر فرد بر اساس نیاز خود به متبوبی برستتد اما متاستتفانه یت رفتار بخیتتون یا جنبه ای خان از هتتخیتتی آدمیی ضتتامن متبوبی نیك