مشخصات « مقیاس ها و اعتبار و روایی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 77 صفحه
نوع فایل: pdf کد POB04