مشخصات «دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت کری CREE»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 145 سوالی
نوع فایل: pdf کد POA30