مشخصات « پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران/ Cognitive Emotion Regulation Questionnaire »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 36 سوالی
نوع فایل: pdf کد POA29

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنطیم هیجان توسط گرنفسکی و همکاران ) 2111 ( ساخته شده استت کته 36 آیتتم دارد. پاسخگویی به هر یک از آیتم های آن به صورت مقیاس لیکرت پنج درجه ای ) 1= تقریبا هرگز، تا 5= همیشه( می باشد. این پرسشنامه دارای 2 راهبرد مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و 9 زیر مقیاس است، که در راهبردهای شناختی منفی تنظتیم هیجان دامنهی نمرات از 1 تا 81 میباشد و در راهبردهای شناختی مثبت تنظیم هیجان دامنهی نمرات از 1 تا 111 متی باشتد. پنج زیر مقیاس این پرسش نامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مثبت و چهار زیر مقیاس دیگر راهبردهای شناختی تنظتیم هیجان منفی هستند : الف( راهبردهای تنظیم هیجان شناختی مثبت: این شیوه مقابله شامل 5 زیر مقیاس می باشتد و راهبترد های مقابله ای بهنجار محسوب می شوند که عبارتند از: 1. پذیرش: