مشخصات « پرسشنامه آزمون کفایت اجتماعی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 47 سوالی
نوع فایل: pdf کد PO28