مشخصات « آزمون تأییدجویی کودکان »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 50 سوالی
نوع فایل: pdf کد PO12