مشخصات « پرسشنامه مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 33 سوالی
نوع فایل: word کد L20005

برای ارزیابی میزان همدلی افراد از مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین (1972) استفاده می شود. این مقیاس دارای 33 پرسش است که 17 پرسش آن بصورت مثبت و 16 پرسش دیگر به صورت معکوس طرح شده اند. پرسش های شماره ی 3، 4، 6، 11، 13، 12، 20، 21، 23، 24، 26، 28، 30، 32 و 33 پرسش های منفی مقیاس را تشکیل دادند (مانند نمایش عواطف در بین افراد جامعه برای من آزار دهنده است) و بقیه ی پرسش ها، پرسش های مثبت را تشکیل می دانند (مانند هنگامی که فردی را می بینم که در میان گروه خود را غریبه احساس می کند، دچار اندوه می شوم) پرسش ها به صورت 5 گزینه ای طرح شده: کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم می باشد که به ترتیب امتیازهای 5 تا 1 را کسب می کنند.