مشخصات « پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 33 سوالی
نوع فایل: word کد L20004

چقدر احساس همدلی می کنید ؟ 33 ماده جمله های زیر ، احساسات و واکنش های مختلف را در موقعیت های گوناگون نشان می دهند . با استفاده از اعداد زیر میزان توافق خود را با هرجمله مشخص کنید . 9= کاملا موافق 8= موافق 7= تقریبا موافق 6= اندکی موافق 5= نه موافق و نه مخالف 4= اندکی مخالف 3=تقریبا مخالف 2= مخالف 1= کاملا مخالف 1- وقتی در یک جمع ، غریبه ای را تنها می بینم ، غمگین می شوم . 2- مردم ، زیادی نسبت به حیوانات دلسوزی و ترحم می کنند . 3- ابراز علاقه در ملاء عام اغلب مرا ناراحت می کند . 4- وقتی افراد غصه دار را با حالت اندوهگین می بینم ناراحت می شوم . 5- وقتی اطرافیانم نگران باشند ، من هم نگران می شوم .