مشخصات « پرسشنامه جو توانمند سازی اسکات و ژافه »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 38 سوالی
نوع فایل: word کد C20022

پرسشنامه زير به بررسي جو توانمندسازی در سازماني مي پردازد كه شما در آن شاغل هستيد، لطفاً هر عبارت را دقيقاً مطالعه نموده و سپس در همان مورد به سازمان خود و كاري كه در آنجا انجام مي دهيد فكر كنيد آنگاه احساس خود را در مورد آن عبارت بر حسب ميزان درستي آن در سازماني كه در آن شاغل به كار هستيد، تعيين كنيد. لطفاً به همه سوالات پاسخ دهيد. نيازي به قيد نام و نام خانوادگي نيست.