مشخصات « پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 13 سوالی
نوع فایل: word کد B20017

پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه Beck Depression short Inventory (BDI-S) در این پرسشنامه 13 گروه سوال وجود دارد و هر گروه بیان کننده حالتی در فرد است . عبارت های هر گروه را به دقت بخوانید سپس عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند، یعنی آن چه را که در زمان اجرای تست احساس می کنید. سپس دور عدد مقابل آن عبارت یک دایره بکشید. 1) 3. آن قدر غمگین یا بدبختم که دیگر تحملش را ندارم. 2. همیشه غمگین یا گرفته ام و نمی توانم خود را از این وضع خلاص کنم. 1. من غمگین یا گرفته ام 0. من غمگین نیستم