مشخصات « پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 51 سوالی
نوع فایل: word کد B20009

این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی شده و هدف آن سنجش شایستگی مدیران و روسای سازمان ها و ادارات می باشد. تعداد سوالات آن 51 بوده که شایستگی مدیران را از 8 جنبه مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد. شیوه امتیاز دهی آن به صورت جدول زیر می باشد: