مشخصات « پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE) »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 10 سوالی
نوع فایل: word کد 10152