مشخصات « پرسشنامه آزمون scl-90-r سلامت روان »
روایی و پایایی: ندارد
خرده مقیاس ها: ندارد
تعداد سوال: 90 سوالی
نوع فایل: word کد 10033

آزمون90 -SCL در زير قسمتي از مسائل و مشکلاتي که گاهي اوقات مردم باآنها روبرو مي شوند آمده است. لطفاً هر يک از سؤالات را به دقت بخوانيد و پاسخ دهيد که اين مسئله يا مشکل در طي هفته گذشته تا به امروز چه اندازه ( هيچ ، کمي ، تا حدي ، زياد ، بسيار زياد ) باعث ناراحتي شما شده است....