مشخصات پرسشنامه سنجش نگرش جنسي خوشابي و والايي
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها : دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال : 16
نوع فایل: word کد Prs251

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش جنسي (خوشابي و والايي، 1379؛ به نقل از رحیمی، 1388). تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه نگرش جنسي: نگرش جنسي همان شناخت ها،‌ افكار يا خودگويي هاي است كه فرد در زمينه مسائل جنسي دارد. در حيطه جنسي،‌ فرد عقيده يا نگرش راجع به طيف وسيعي از موضوعات مانند فعاليت هاي جنسي بهنجار يا نابهنجار و فعاليت هاي جنسي دارند (رحیمی، 1388). تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه در اين پژوهش منظور از نگرش جنسي نمره اي است كه در پرسش نامه نگرشي جنسي (خوشابي،‌ والايي،‌ 1379) كسب مي كند. مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه: این پرسشنامه به صورت تک مولفه ای می باشد.