مشخصات آزمون شناختی- تشخيصی كی
خرده مقیاس ها : دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تصویر : دارد
تعداد صفحه: 7 صفحه
نوع فایل: word کد Prs250

آزمون شناختی- تشخيصی كی مجموعه شناختی – تشخيصی كی به منظور برآورده ساختن نياز به ارزيابی شناختی بيماران روانی و كم توان ذهنی تدوين شده است. پنج آزمون تشكيل دهنده ی اين مجموعه زمينه هايی همچون سبك مفهومي، رشد تفكر اجتماعي، رشد ادراكي- حركتي، فراخناي توجه و سرعت روانی – حركتی را ارزيابی می كنند. اين آزمون ها به منظور اندازه گيری مجزای عوارض شناختی رشدی و عوارض شناختی ناشی از برانگيختگی طرح شده اند. در اين قسمت تنها به شرح آزمون فراخنای توجه می پردازيم زيرا پژوهشگر قصد دارد در اين پژوهش تنها از خرده آزمون فراخنای توجه استفاده کند. خرده آزمون فراخنای توجه به عنوان يك روش ارزيابی، به ويژه آن جنبه از نقص توجه را كه مربوط به تداوم آگاهانه تمركز است، هدف خود قرار می دهد. این مؤلفه موقتی از نظر بالينی اهميت ويژه ای دارد. آزمون فراخنای توجه همزمان با بررسی توجه موقتی، امكان اندازه گيری سرعت روانی– حركتی را هم فراهم می آورد. این آزمون فراخنای توجه را براساس متوسط زمان تداوم توجه آزمودنی بر یک تکلیف حرکتی، ارزیابی می کند. آزمون شامل صفحه ای مشتمل بر 500 نماد x است که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند. آزمون به صورت انفرادی و در شرایط مورد نظر در آزمون انجام می شود. همزمان با شروع کار و بدون اطلاع آزمودنی زمان ثبت می شود (کی، 1982).