پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه:
عنوان پروپوزال و پایان نامه : مقایسه حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 29 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 175 صفحه


آیا حمایت اجتماعی بر سلامت تأثیر می گذارد؟ شماری از مطالعات به بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر وضعیت سلامت فرد پرداخته اند. لینچ (۱۹۷۷) نشان داد که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی در افراد بیوه، مطلقه یا مجرد در مقایسه با افراد متأهل بیشتر است و بیماری های قلبی و میزان مرگ و میر با سطوح پایین تر حمایت اجتماعی مرتبط هستند. با این حال، عدم وجود ابزار مناسب برای اندازه گیری حمایت اجتماعی و ارائه ی فرضیه می ضمنی مبنی بر این که ازدواج منبع مؤثر حمایت اجتماعی است، از جمله مشکلات این مطالعه بودند. برکمن و سیم (۱۹۷۹) در یک مطالعه می آینده نگر، به اندازه گیری میزان حمایت اجتماعی در ۴۷۰۰ مرد و زن ۳۰ تا ۶۹ساله پرداختند و آنها را در یک دوره ی نه ساله پیگیری کردند. آنها دریافتند که افزایش حمایت اجتماعی می تواند کاهش میزان مرگ و میر را پیش بینی کند. این یافته حاکی از نقش حمایت اجتماعی در سلامت است. نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن بود که عوارض زایمان در زنان بهره مند از سطوح بالای حمایت اجتماعی کمتر است که باز هم نشان دهنده ی رابطه ی میان حمایت اجتماعی و وضعیت سلامت است (اوکلی ، ۱۹۹۲). پژوهش ها همچنین به بررسی اثرات حمایت اجتماعی بر کارکرد دستگاه ایمنی و متعاقب آن بر سلامت پرداخته اند. به عنوان مثال، آرنتز و همکارانش (۱۹۸۷) کارکرد ایمنی ۲۵ زن شاغل (۸ نفر) و بیکار (۱۷ نفر) را مورد بررسی قرار دادند. زنان بیکار یا صرفأ منافع مالی استاندارد یا منافع مالی و برنامه می حمایت روانی - اجتماعی دریافت می کردند. نتایج نشان داد که زنان بیکاری که حمایت روانی - اجتماعی دریافت کرده بودند، در مقایسه با کسانی که تنها از منافع مالی بهره مند شده بودند، کارکرد ایمنی بهتری داشتند. این یافته ها نشان می دهند که حمایت اجتماعی ظاهرا از سرکوبی سیستم ایمنی می کاهد و از این رو سبب ارتقای سلامت می شود. اگر حمایت اجتماعی میانجی گر رابطه ی میان استرس و بیماری باشد و آن را تحت تأثیر قرار دهد، مکانیزم های احتمالی آن کدام اند؟ دو نظریه به تبیین نقش حمایت اجتماعی در وضعیت سلامت می پردازند: فرضیه تأثیر اصلی نشان می دهد که حمایت اجتماعی به خودی خود سودمند و فقدان آن فی نفسه استرس زا است. این امر حاکی از آن است که حمایت اجتماعی میانجیگر رابطه ی میان استرس و بیماری است، زیرا وجود آن سبب کاهش تأثیر عامل استرس زا می شود و فقدان آن به عنوان یک عامل استرس زا عمل می کند. فرضیهی سپر مانند استرس نشان می دهد که حمایت اجتماعی به افراد کمک می کند تا با استرس مقابله نمایند؛ به این صورت که از طریق حفاظت از آنها در برابر عامل استرس زا، میانجی گر رابطه ی میان استرس و بیماری می شود. حمایت اجتماعی نحوه ی ارزیابی فرد از عامل استرس زای بالقوه را تحت تأثیر قرار می دهد. این فرآیند که با استفاده از نظریه ی مقایسه می اجتماعی توصیف شده، حاکی از آن است که حضور دیگران موجب می شود تا فرد هنگام مواجهه با عامل استرس زا از طریق مقایسه ی خود با دیگران، راهبرد مقابله ای مناسب را انتخاب کند. برای مثال، اگر فردی با یک رویداد استرس زا مانند طلاق مواجه شود و به یک گروه اجتماعی تعلق داشته باشد که افراد آن گروه هم با این مشکل مواجه هستند، تجربیات آنها به او کمک می کند تا راهبرد مقابله می مناسب را انتخاب کند. فرضیه سپرمانند استرس توسط نظریه ی نقش نیز توصیف شده و حاکی از آن است که حمایت اجتماعی، فرد را قادر می سازد تا نقش یا هویت خود را مطابق با اقتضائات عامل استرس زا تغییر دهد. این نظریه بر نقش فرد تأکید می کند و نشان می دهد که حضور سایر افراد، انتخاب ها و گزینه هایی را مبنی بر این که پذیرفتن کدام نقش ها یا هویتها به رویداد استرس زا منتهی می شود، پیش روی فرد قرار می دهد.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp343