دانلود رایگان نمونه فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

با امکان دانلود رایگان یک نمونه فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می توانید با چگونگی و نحوه نوشتن فصل چهارم و تجزیه تحلیل داده ها و اطلاعات آماری با spss آشنا شوید.

نمونه فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

عنوان پایان نامه:

مقایسه تاب آوری و ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات

از آنجا که پژوهش حاضر به مقایسه تاب آوری، ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم می پردازد؛ در این فصل به بررسی نتایج حاصل از نمونه 150نفری (75نفر بیماران آرتریت روماتوئید و 75 نفر افراد سالم) که توسط پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC)، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(NEO-FFI) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (WOCQ) مورد ارزیابی قرار گرفته اند می پردازیم، و جداول داده های آماری در دو سطح:

(الف) توصیفی و

(ب) استنباطی ارائه خواهد شد.

الف) داده های توصیفی

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

آمار موجود در جدول 4-1 حاکی از این است که اکثر بیماران به لحاظ جنسیت زن، و در سطح سنی 50-41، متاهل و از نظر سطح تحصیلات دیپلم هستند.

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

در جدول 4-2 میانگین و انحراف استاندارد نمرات تاب آوری در گروه نمونه بیماران آرتریت روماتوئید به ترتیب 38/68 و 85/13 و در گروه نمونه سالم به ترتیب 85/73 و 50/15 است.

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

در جدول 4-3 میانگین و انحراف استاندارد نمرات ویژگی شخصیتی روان رنجوری در گروه نمونه بیماران آرتریت روماتوئید به ترتیب60/31 و 90/4 و در گروه نمونه سالم به ترتیب 01/28 و 92/5 است.

میانگین و انحراف استاندارد نمرات ویژگی شخصیتی برون گرایی در گروه نمونه بیماران آرتریت روماتوئید به ترتیب 96/27 و02/7  و در گروه نمونه سالم به ترتیب16/31 و85/6 است.

میانگین و انحراف استاندارد نمرات ویژگی شخصیتی گشودگی در گروه نمونه بیماران آرتریت روماتوئید به ترتیب 14/29 و 63/6 و در گروه نمونه سالم به ترتیب18/30 و 72/5 است.

میانگین و انحراف استاندارد نمرات ویژگی شخصیتی خوشایندی در گروه نمونه بیماران آرتریت روماتوئید به ترتیب 97/32 و 80/6 و در گروه نمونه سالم به ترتیب 29/ 32 و55/6 است.

میانگین و انحراف استاندارد نمرات ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی در گروه نمونه بیماران آرتریت روماتوئید به ترتیب 85/35 و 12/5 و در گروه نمونه سالم به ترتیب48/33  و 62/5 است.

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

همانطور که در نمودار 4-1 ملاحظه می کنید در گروه بیماران آرتریت روماتوئید بیشترین میانگین مربوط به وظیفه شناسی(85/35M=) و کمترین میانگین مربوط به برون گرایی(96/27M=) می باشد و در گروه نمونه سالم بیشترین میانگین مربوط به وظیفه شناسی (48/33M=)و کمترین میانگین مربوط به روان رنجور خویی(01/28M=) است.

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

در جدول 4-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات راهبرد مقابله ای مسئله محور در گروه نمونه بیماران آرتریت روماتوئید به ترتیب09/40 و 74/5 و در گروه نمونه سالم به ترتیب 43و 34/5 است.

میانگین و انحراف استاندارد راهبرد مقابله ای هیجان در گروه نمونه بیماران آرتریت روماتوئید به ترتیب28/44 و 18/9و در گروه نمونه سالم به ترتیب 22/40 و 56/9است.

 

ب)داده های استنباطی

به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش آزمون t برای گروههای مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA)با استفاده از نرم افزار-22 SPSS به کار گرفته شده است.

هر یک از جداولی که در این زمینه خواهدآمد بیانگر آزمون فرضیات در خصوص مقایسه تاب آوری، ویژگی های شخصیتی و راهبرد های مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم خواهد بود.

فرضیه اول:

بین تاب آوری بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم تفاوت وجود دارد.

جهت بررسی مقایسه نمره های تاب آوری در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم از آزمون t برای گروههای مستقل استفاده شده است به همین منظور برای بررسی پیش فرض برابری واریانس های تاب آوری در گروه های مورد پژوهش از آزمون لون استفاده شد.

نتایج آزمون لون در جدول 4-5 گزارش شده است:

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

همانطور كه در جدول (4-3) مشاهده می شود در آزمون لوین مقدار 05/0p> است که نشان می دهد واریانس میانگین های مورد مطالعه، برابر است در نتیجه از مقادیر مربوط به مفروضه ی برابری واریانس استفاده می گردد.

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

نتایج جدول حاکی از آن است چون مقدار t محاسبه شده (27/2-) با درجه آزادی 148 و سطح معناداری 05/0 p< از مقدار tجدول( 96/1) بزرگتر است.

بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین رد می شود و با 95 درصد اطمینان نتیجه می گیریم که بین میانگین های عامل تاب آوری در گروه های فوق الذکر تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه دوم:

بین ویژگی های شخصیتی در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم تفاوت وجود دارد.

جهت تجزیه و تحلیل داده های مربوط به تفاوت بین دو گروه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و افراد سالم از لحاظ ویژگی های شخصیتی، از روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بهره گرفته شد.

به همین منظور برای تعیین معنی داری اثر گروه بر ویژگی های شخصیت، از آزمون لامبدای ویلکز استفاده شد که نتایج حاصل در جدول 4-7 گزارش شده است:

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

نتایج آزمون لامبدای ویلکز نشان می دهد که بین دو گروه حداقل در یکی از ویژگی های شخصیتی( روان رنجور خویی، برون گرایی، گشودگی، خوشایندی و وظیفه شناسی) تفاوت معنادار وجود دارد (33/6 = (5و144)F و 05/0P< ).

برای بررسی پیش فرض برابری واریانس های ویژگی های شخصیت در گروه های مورد پژوهش نیز از آزمون لون استفاده شد.

نتایج آزمون لون در جدول 4-8 آمده است:

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

 

جدول فوق گویای آن است که واریانس های ویژگی های شخصیت در دو گروه با هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند، که این یافته، پایایی نتایج بعدی را نشان می دهد.

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های لامبدای ویلکز و لون، تحلیل های مربوط به اثرات بین آزمودنی ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده در جدول شماره 4-9 قابل مشاهده است:

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

براساس جدول4-9، بین دو گروه بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم، در ویژگی شخصیت روان رنجورخویی(30/16= (148و1)F و 01/0 P<)، برون گرایی (968/7= (148و1)F و 01/0P< ) و وظیفه شناسی (318/7= (148و1)F و 01/0P< )، تفاوت معنادار وجود دارد.

ولی بین دو گروه از نظرگشودگی (056/1= (148و1)F و 01/0< P ) و خوشایندی (389/0= (148و1)F و 01/0< P )، تفاوت معنادار مشاهده نشد.

 

فرضیه سوم:

بین راهبرد های مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم تفاوت وجود دارد.

جهت تجزیه و تحلیل داده های مربوط به تفاوت بین دو گروه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و افراد سالم از لحاظ راهبرد های مقابله ای، از روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بهره گرفته شد.

به همین منظور برای تعیین معنی داری اثر گروه بر راهبرد های مقابله ای، از آزمون لامبدای ویلکز استفاده شد که نتایج حاصل در جدول 4-10 گزارش شده است:

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

نتایج آزمون لامبدای ویلکز نشان می دهد که بین دو گروه حداقل در یکی از راهبرد مقابله ای ( راهبرد مقابله ای هیجان محور و راهبرد مقابله ای مسئله محور) تفاوت معنادار وجود دارد(90/8 = (147و2)F و 05/0P< ).

برای بررسی پیش فرض برابری واریانس های راهبرد های مقابله ای در گروه های مورد پژوهش نیز از آزمون لون استفاده شد.

نتایج آزمون لون در جدول4-11 آمده است:

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

جدول فوق گویای آن است که واریانس های راهبرد های مقابله ای در دو گروه با هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند، که این یافته، پایایی نتایج بعدی را نشان می دهد.

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های لامبدای ویلکز و لون، تحلیل های مربوط به اثرات بین آزمودنی ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده در جدول شماره 4-12 قابل مشاهده است:

فصل چهارم پایان نامه روانشناسی

 

براساس جدول4-12 ، بین دو گروه بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم، در راهبرد های مقابله ای مسئله محور(33/10= (148و1)F و 01/0 P<) و هیجان محور (005/7= (148و1)F و 01/0P< ) تفاوت معنادار وجود دارد.

 

 

دانلود فصل 1 تا 5 این پایان نامه همراه با منابع کامل فارسی و لاتین