نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه و پروپوزال

با انتشار یک نمونه واقعی و استاندارد پیشینه تحقیق در پایان نامه و پروپوزال روانشناسی قصد داریم به شما نشان دهیم که پیشینه تحقیق چگونه نوشته می شود.

موضوع پایان نامه:

بررسی تاثیر مطالبات و منابع شغلی و فراشغلی بر تعهد سازمانی و فرسودگی کارکنان زن مراکز درمانی... 

پیشینه پژوهش :

برو چیلی و همکاران (2013) در پژوهش خود به بررسی رفع ابهام ثبات و تغییر در منابع شغلی، تقاضای شغلی و بهزیستی کارکنان براساس مدل مطالبات و منابع شغلی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که نسبت به جنبه های منفی از محیط کار (به عنوان مثال تقاضا های شغلی و فرسودگی شغلی)، جنبه های مثبت (به عنوان مثال ، منابع کار و تعامل کار) با ثبات است. همچنین بین اجزای تغییر از منابع کار و تقاضاهای شغلی از یک طرف و تعامل کار و فرسودگی شغلی از سوی دیگر ارتباط وجود دارد.

ین یر و کوسکون (2013) پژوهشی تحت عنوان«استفاده از منابع شغلی و تقاضاهای شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی» انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین فرسودگی شغلی و تقاضاهی شغلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین منابع شغلی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معنادار وجود دارد.

بیکر و همکاران (2011) در پژوهشی با عنوان «کاربرد مدل منابع-تقاضای شغلی در تداخل کار-خانه: یک مطالعه ای در میان رزیدنت های پزشکی و همسران آنها» نشان دادند که ترکیب تقاضاهای شغلی بالا (از قبیل، گرانباری کاری، تقاضاهای شناختی و هیجانی) و منابع شغلی پایین (از قبیل، مشارکت در تصمیم گیری، مربیگری نظارتی، بازخورد و فرصت برای پیشرفت) با درجه بندی همسران از تداخل کار- خانه رابطه مثبت دارد. وقتی که منابع شغلی بالا بودند، تقاضاهای شغلی بیشتر با با تداخل کار-خانه رابطه نداشت.

هیو و همکاران (2011) در پژوهش خود با عنوان« مدل منابع-تقاضاهای شغلی: تحلیل اثرات افزایشی و ترکیبی تقاضاها و منابع» نشان دادند فرایند استرس که ناشی از تقاضاهای شغلی است، به وسیله فرسودگی شغلی، به پیامدهای منفی سازمانی (قصد ترک شغل و تعهد سازمانی پایین) منجر می شود. همچنین، فرایند انگیزشی که ناشی از منابع شغلی است از طریق درگیری کاری، به پیامدهای سازمانی مثبت منجر می شود. هاکنن و همکاران (2008) پژوهشی تحت عنوان «مدل مطالبات-منابع شغلی:یک پیگیری سه ساله از فرسودگی شغلی، افسردگی، تعهد » انجام دادند.

 

نتایج پژوهش آنها نشان داد که منابع شغلی بر تعدات کاری در اینده تاثیر می گذارد، و تعهد شغلی را پیش بینی می کند، در حالی که تقاضا های شغلی، فرسودگی شغلی را در طول زمان پیش بینی می کنند؛ علاوه بر ان منابع شغلی تاثیر منفی بر فرسودگی شغلی داشتند؛ مطالبات خانه و منابع خانه تاثیری بر انگیزش و سلامتی نداشتند و نتایج نقش مرکزی ویژگی های شغلی را برای سلامتی و بهزیستی حمایت می کند.

لوینگ و همکاران (2007) پژوهشی تحت عنوان «فرسودگی شغلی و ارتباط میان داوطلبان استرلیا: آزمون مدل تقاضا ها و منابع شغلی» انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که فرسودگی شغلی واسطه بین تقاضا های شغلی و مشکلات سلامتی است.

مارتیانوس و همکاران (2007) پژوهشی تحت عنوان «تقاضاهای شغلی، منابع شغلی و فرسودگی شغلی در بین افسران پلیس» پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که فرسودگی شغلی هم نتایج فردی، مانند رضایت از زندگی و همچنین نتایج کار، مانند رضایت شغلی، ترک شغل و تعهد سازمانی را پیش بینی می کند.

نتایج پژوهش مقصودی و محمدی (1389) نشان داد که بین فرسودگی شغلی و دلزدگی زناشویی در زنان متخصص جراحی زنان و زایمان رابطه معنادار وجود دارد و فرسودگی شغلی دلزدگی زناشویی را پیش بینی می نماید.

راهپیما و همکاران (1391) پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین سلامت عمومی و رضایت زناشویی با فرسودگی شغلی زنان شاغل انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین سلامت عمومی و رضایت زناشویی و فرسودگی شغلی زنان رابطه معنادار وجود دارد. و سلامت عمومی و رضایت شغلی قادر است فرسودگی شغلی را پیش بینی نمایند.

نتایج پژوهش محمودی راد و نعیم حسنی (1392) نشان داد که بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی در کل و در ابعاد عاطفی و هنجاری رابطه معکوس و معنادار و بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی در بعد مستمر رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

اشرفی سلطان احمدی و همکاران، (1389) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین تعد سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد و همچنین فرسودگی شغلی با متغیر های تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهر هنجاری همبستگی معکوس و معناداری دارد.

برای دانلود ده ها نمونه پیشینه و مبانی نظری پایان نامه علوم رفتاری کلیک کنید....

برای دانلود ده ها نمونه پیشینه و مبانی نظری پایان نامه مدیریت و حسابداری کلیک کنید....


 

 

هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 
هر سوالی دارید بپرسید:
پیشنهاد جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال: (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901
 
 
 
آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 
دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی


 
 دانلود 23 طرح تحقیق جدید روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

 

هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901