مشخصات:
موضوع پروپوزال: عنوان ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 27 صفحه
نوع فایل: word شماره 22
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

پژوهش حاضر نیز قصد دارد تا نظریه ها، قانون مندی ها، اصول وفنونی را که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای مقایسه کارآیی ضرایب قیمت درتعیین بازده سهام شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران بکار گرفته تا نتیجه این پژوهش بتواند در کمک به تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران این صنعت در بازار اوراق راهگشا باشد.

ب) روش بررسی بر حسب نحوه گردآوری داده ها:

بررسی حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است که تا یک مساله وپرسش واقعی که درعمل وجود دارد طی یک فرایند تحقیق پاسخ دهد، زیرا تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند: 1) تحقیقات آزمایش 2) تحقیقات توصیفی( بازرگان، 1383) از آنجا که هدف تحقیق توصیفی توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (بازرگان، 1383) هدف ما نیز توصیف ومقایسه کارآیی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

فرضیه ها:

1-بین ضریب P/E وبازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیهH1H0 رابه صورت زیر تعریف می کنیم: H0 = بین ضریب P/E و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود ندارد. H1: بین ضریب P/E و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد. 2-بین ضریب P/B و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه H1,H0 را به صورت زیر تعریف می کنیم: H0 = بین ضریب P/B و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود ندارد.

H1: بین ضریب P/B و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد. 3-بین ضریب P/S و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه H1,H0 را به صورت زیر تعریف می کنیم: H0 = بین ضریبP/S و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود ندارد. H1: بین ضریب P/S و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد. 4-بین ضریب P/CFO و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه H1,H0 را به صورت زیر تعریف می کنیم: H0 = بین ضریب P/CFO و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود ندارد.

H1: بین ضریب P/CFO و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.

5-بین ضریب EV/EBITDAو بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه H1,H0 را به صورت زیر تعریف می کنیم: H0 = بین ضریبEV/EBITDAو بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود ندارد. H1: بین ضریب EV/EBITDAو بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.

بین ارزیابی ضرایب EV/EBITD A ,P/CFO ,P/S,P/B,P/E و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار قابل ملاحظه ای وجود دارد. برای آزمون این فرضیه H1,H0 را به صورت زیر تعریف می کنیم: H0 = بین ارزیابی ضرایب EV/EBITD A ,P/CFO ,P/S,P/B,P/E در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار تفاوت قابل ملاحظه ای وجود ندارد. H1: بین ضریب EV/EBITD A ,P/CFO ,P/S,P/B,P/E در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان )در بورس اوراق بهادار تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد.

 

شماره 22

 

20000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901