مشخصات:
موضوع پروپوزال: ارائه الگويي به منظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 20 صفحه
نوع فایل: word شماره 26
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

نتيجه آناليز كيفي ريسك ، ارائه يك درجه بندي ريسك برا ي واحد عملياتي با دسته بندي دو مؤلفه ريسك ( احتمال وقوع از كارافتادگي و عواقب آن ) مي باشد. مواد شيميايي موجود و مرز فيزيكي منطقه مورد مطالعه بايستي قبل از انجام آناليز كيفي تعيين گردند. در ادامه يك شرح كلي از فاكتورهايي كه بايستي در طول انجام آناليز كيفي تعيين شوند ، آمده است. [7] 3-1-1-2 احتمال وقوع از كارافتادگي: بخشA از ‹‹دستورالعمل›› آناليز كيفي ريسك در مورد تعيين دسته احتمال وقوع از كارافتادگي بوده كه شامل شش فاكتور اثرگذار بر احتمال وقوع يك نشتي بزرگ مي باشد. هر يك از اين شش فاكتور وزن دهي شده ، و از تركيب آنها فاكتور احتمال وقوع از كارفتادگي به دست مي آيد.

اين فاكتور بر روي محور عمودي ماتريس ريسك رسم مي شود.[8] شش فاكتوري كه بر احتمال وقوع از كارافتادگي موثرند عبارتند از : 1-تعداد تجهيزات يا فاكتور تجهيزات 2-مكانيزم هاي تخريب يا فاكتور تخريب 3-مناسب بودن بازرسي يا فاكتور بازرسي 4-شرايط فعلي دستگاه يا فاكتور شرايط 5-طبيعت فرآيند يا فاكتور فرآيند 6-طراحي دستگاه يا فاكتور طراحي مكانيكي مجموع اين شش مولفه فاكتور كلي، احتمال وقوع از كارافتادگي را تعيين مي كند، سپس دسته احتمال از كارافتادگي بر اساس فاكتور احتمال از كارافتادگي به دست مي آيد .

فاكتور تجهيزات (EF) : اين فاكتور وابسته به تعداد اجزايي است كه در واحد مورد ارزيابي قرار دارند و احتمال از كارافتادگي آنها وجود دارد . فاكتور تجهيزات داراي ماكزيمم 15 نمره است . فاكتور تخريب (DF) : اين فاكتور ميزاني از ريسك است كه مربوط به يك مكانيزم تخريب شناخته شده در واحد مي باشد. اين مكانيزم تخريب شناخته شده در واحد مي باشد. اين مكانيزم ها شامل خوردگي عمومي ، ترك ناشي از سوختگي ، قرار گرفتن در معرض دماي پايين و اضمحلال ناشي از دماي بالامي باشد ، اين فاكتور مي تواند ماكزيمم 20 نمره از كل نمره ارزيابي را داشته باشد .

فاكتور بازرسي (IF) : اين فاكتور نشان دهنده ميزان كارايي برنامه بازرسي فعلي بوده و توانايي آن در تشخيص مكانيزم هاي تخريب فعال و يا پيش بيني شده در واحد مي باشد . براي تعيين اين فاكتور بايستي نوع تكنيك هاي بازرسي مورد استفاده ، ميزان درصد پوشش دهي هر تكنيك و مديريت بازرسي را مدنظر قرار داد. از آنجايي كه كيفيت يك برنامه بازرسي احتمال وقوع از كارافتادگي را كاهش مي دهد ، اين فاكتور با مقادير منفي وزن دهي مي شود .

ماكزيمم مقدار براي فاكتور بازرسي 15نمره مي باشد فاكتور شرايط (CCF) : اين فاكتور شرايط فيزيكي دستگاه را از ديدگاه نت ( نگهداري و تعمير ) مد نظر قرار مي دهد. يك ارزيابي ساده مي تواند با بررسي وضعيت ظاهري دستگاه انجام گيرد. اين فاكتور مي تواند ماكزيمم 15 نمره داشته باشد . فاكتور فرآيند (PF) : اين فاكتور نشان دهنده پتانسيل ايجاد شرايط غيرنرمال و يا بحراني است كه مي تواند آغاز گر دنباله اي از حوادث كه درانتها منجر به خروج محتويات داخل دستگاه تحت فشار گردد، باشد.

اين فاكتور تابعي از تعداد توقف هاي عمليات و يا وقفه هاي ايجاد شده در فرآيند ( چه برنامه ريزي شده و چه برنامه ريزي نشده ) ، پايداري فرآيند، و پتانسيل از كارافتادگي تجهيزات حفاظتي به واسطه گرفتگي ( مسدود شدن ) و يا ديگر عوامل مي باشد .اين فاكتور مي تواند ماكزيمم 15 نمره داشته باشد.

فاكتور طراحي مكانيكي ( MDF) : اين فاكتور نشان دهنده ضريب اطمينان در نظر گرفته شده در هنگام طراحي واحد، مطابقت با استانداردهاي فعلي ، منحصر به فردبودن واحد، ميزان پيچيدگي آن و خلاقيت به كار گرفته شده در طراحي مي باشد .فاكتور طراحي مكانيكي نيز مي تواند ماكزيمم 15 نمره داشته باشد.

 

شماره 26

 

20000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901