مشخصات پروپوزال:

موضوع پروپوزال: بررسی سازگاری، خودکارآمدی و رشد اجتماعی در نوجوانان خانواده تک فرزند و چند فرزند

منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 50 صفحه و سه فصل اول ، دوم و سوم
نوع فایل: word شماره 173
 
برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...
 

سازگاری فرایندی است در حال رشد و پویا که شامل توازن بین آن چه افراد می خواهند و آنچه جامعه شان می پذیرد. به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دو سویه است، از یک طرف فرد به صورت موثر با اجتماع تماس برقرار می کند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آنها توانایی های بالقوه خویش را واقعیت می بخشد. در این تعامل فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتا پایدار به وجود می آید. به طور کلی سازگاری به تسلط فرد بر محیط و احساس کنارآمدن با خود اشاره دارد. هر یک از ما به محیط و تغییراتی که در آن روی می دهد پاسخ می دهیم(خدایاری فرد، 1385).

به نظر شعاری نژاد(۱۳91)، سازگاری عبارت است از تغییراتی که باید در رفتار فرد پیدا شوند تا با محیط زندگی خود هماهنگ و دمساز شود. مان (۱۹۸۲) در تعریف سازگاری می گوید «تطبیق یا وفق دادن شخص نسبت به محیط. مثلا ً وقتی می گوییم یک فرد نسبت به محیط سازگار است یا در گروهی که در آن قرار دارد، سازگار می باشد، بیانگر این است که پاسخ های او با موقعیتی که در آن قرار دارد هماهنگ است» (ساعتچی، ۱۳8۷). ساپینگتون (۱۹۹۹؛ ترجمه حسین شاهی براوتی، ۱۳۸۴) نیز سازگاری را رفتارها، واکنشهای عاطفی و شناختهایی می داند که مطلوب، انطباقی، مؤثر و سالم تلقی می شوند. بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده در سطور بالا می توان سازگاری را این چنین عنوان کرد: هرگاه تعادل جسمی و روانی فرد بگونه ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به وی دست دهد و برای ایجاد توازن نیازمند بکارگیری نیروهای درونی و حمایتهای خارجی باشد و در این اسلوب بکارگیری سازوکارهای جدید موفق شود و مسئله را به نفع خود حل کند، گویند سازگاری به وقوع پیوسته است. همچنین می توان گفت که سازگاری درانسان هم پاسخ به نیازهای کمبود است و هم پاسخ به نیازهای رشدی.

2-1-2. دیدگاه شناختی

از دیدگاه شناختی، انسان سازگار به کسی اطلاق می شود که توانایی و قدرت پردازش صحیح اطلاعات را دارد و چون قادر به چنین کاری است، یک نظام ارزشی واقع بینانه برای خود تنظیم می کند تا تحت تاثیر نوسانات روانی دردناک و اختلاف با دیگران دچار آسیب نشود. این روند به او کمک می کند تا به احساس بهتری دست یابد، اما پردازش اطلاعات مبتنی بر این فرض است که شناخت صحیح در مجموعه ای از مراحل، قابل تحلیل است، مراحلی که هریک بازنمای یک هستی فرضی است و در طی آن برخی عملیات منحصر به فرد و مشخص بر روی اطلاعات ورودی انجام می گیرد. از آنجا که یک فرد سازگار باید در همه اجزای پردازش اطلاعات توانایی عمل کردن به شیوه ای سالم را داشته باشد تا از خطاهای شناختی که پایه و اساس ناسازگاری اند مبرا بماند، این مرحله تحلیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است (وظیفه شناس، 1380).

2-1-3. دیدگاه رفتاری

در دیدگاه رفتاری، آسیب شناسی رفتاری پاسخی است که بر اساس همان اصول رفتاری یاد گرفته شده است که الگوهای پاسخ براساس آن یادگرفته می شوند. یادگیری و تغییر رفتار نابهنجار، درست مانند یادگیری رفتار عادی است و رفتار عادی را نیزمی توان یک سازگاری به حساب آورد که از یک گذشته پر از تقویت ناشی شده است ( پروین، 2001؛ ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳86 ). بر اساس نظریه محرک ـ پاسخ ، هر یادگیری مستلزم برقراری ارتباط بین محرک و پاسخ است. این ارتباط در نتیجه تقویتی که بعداً صورت می گیرد تحکیم می شود. نوزاد درمانده و ناتوان انسان با کشاننده های اولیه ای چون گرسنگی، تشنگی و واکنش هایی به درد و سرما به دنیا می آید. البته کودک فاقد بسیاری از انگیزه هایی است که موجب تمایز بزرگسالان به عنوان عضو یک قبیله، یک ملت، یک طبقه اجتماعی، یک شغل و یا یک حرفه می شود. بسیاری از کشاننده های مهم، مانند میل به پولدار شدن، آرزوی هنرمند یا استاد دانشگاه شدن و همینطور ترسهای خاص و احساس گناه در نتیجه تقویت های پیاپی، یاد گرفته می شوند( پروین، 2001؛ ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳86 ).

بنابراین از دیدگاه رفتاری سازگاری به معنای تطبیق و انطباق دادن با محیط است و به آن دسته از پاسخ ها موجود زنده اشاره دارد که باعث سازگاری موثر و هماهنگی او با موقعیتی می شود که در آن قرار گرفته است.

سازگاری از نظر علوم رفتاری عبارتند از: 1. عمل برقراری رابطه رضایت بخش میان خود و محیط، 2. عمل پذیرش رفتار و کردار مناسب و موافق با محیط و تغییرات محیطی3. سازگاری موجود زنده با تغییرات درونی و بیرونی (شفیع آبادی و ناصری ،1393).

 

شماره 173


 

20000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901