مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی، نگرش تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 23 صفحه
نوع فایل: word شماره 141
برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...

بخشی از پیشینه این نمونه پروپوزال:

پژوهش داخلی تمدنی، حاتمی و هاشمی رزینی (1389) پژوهشی با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی، اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام دادند. 389 دانشجو (228 دختر و 161 پسر) با روش نمونه برداري مرحله اي به پرسشنامه خودکارآمدي شرر و مادوکس (1982) و اهمال کاري تحصيلي سولومون و راث بلوم (1984) پاسخ دادند. نتايج نشان دادند ميانگين نمره هاي پسران بيشتر از دختران است.

مقايسه هنجاريابي نمره هاي براي اهمال کاري در کنش وري تحصيلي نيز نشان داد در تمام موارد نمره ها از هنجارهاي پيشين بالاتر است. نتايج همبستگي پيرسون در مورد رابطه بين متغيرها نشان داد بين خودکار آمدي عمومي و اهمال کاري تحصيلي و پيشرفت تحصيلي رابطه منفي معنادار وجود دارد. با وجود اين تحليل واريانس چند متغيري نشان داد بين گروه ها از نظر آماري تفاوت معنادار وجود ندارد. هاشمی، مصطفوی، ماشینچی عباسی، بدری (1391) پژوهشی با هدف نقش جهت گیری هدف، خودکارآمدی خودتنظیم گری و شخصیت در تعلل ورزی انجام دادند. تعداد 372 نفر از دانشجويان به شيوه تصادفي طبقه اي از جامعه دانشجويان دانشگاه تبريز انتخاب شدند. از پرسشنامه گرايش تعلل ورزي تحصيلي (APOQ)، هدف پيشرفت (AGI)، مقياس انگيزش تحصيلي (SAM) و پرسشنامه پنج عاملي (NEO-FFI) جهت اندازه گيري متغيرها استفاده شد.

نتايج پژوهش نشان داد که تسلط طلبي، اجتناب از تکليف، عملکردگريزي و عملکردگزيني به عنوان شيوه هاي جهت گيري هدف، خودکارآمدي در خودتنظيم گري؛ و نورزگرايي و وظيفه شناسي به عنوان ويژگي هاي شخصيتي وقوع تعلل ورزي تحصيلي را به صورت جداگانه و ترکيبي به طور معنادار پيش بيني کنند. يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که تعلل ورزي تحصيلي دانشجويان بر اساس جهت گيري هاي هدف، ادراکات خودکارآمدي خودتنظيم گري و ويژگي هاي شخصيتي نورزگرايي و وظيفه شناسي قابل تبيين است. به عبارتي، جهت گيري ها در زمينه اهداف پيشرفت، شامل ويژگي هايي هستند که در پيش بيني تعلل ورزي نقش متفاوتي دارند. علاوه بر اين، صفات شخصيتي نيز در بسياري از موقعيت هاي فردي و اجتماعي، تعيين کننده رفتارهاي افراد هستند.

 

شماره 141

 


 

20000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901