مشخصات « پروتکل آموزش روش مقابله با استرس »
تعداد جلسات آموزشی: 8 جلسه
تعداد صفحه (B lotus 14): 1 صفحه
نوع فایل: word کد Ptk38
توضیحات: در پژوهش حاضر گروه آزمایش طی 8 جلسه5/ 1 ساعته تحت آموزش روش های مقابله با استرس قرار می گیرند. محتوا و ساختار جلسات به صورت زیر خواهد بود. جدول1. محتوای جلسات آموزش روش های مقابله با استرس/ جلسات: محتوای جلسات: اول: آشنایی و معرفی اولیه، بیان نکای درباره مهارت های مقابله با استرس، بیان اهداف و اجرای پیش ازمون. دوم: آشنایی با مفهوم مقابله و تفکیک سه روش مقابله (مساله مدار، هیجانی و اجتنابی)

قیمت با تخفیف ویژه:
6000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901