مشخصات « پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 21 سوال
نوع فایل: word کد Prs214

این پرسشنامه دارای21 سوال است. هر سوال بر اساس يک مقیاس لیکرت 5 درجه ای«کاملاً مخالفم» «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم»، «کاملاً موافقم» پاسخ داده می شود. اين گزينه ها به ترتیب نمره 1،2،3،4 و5 می گیرند. سوال هايی که به صورت منفی اند بر عکس نمره گذاری می شوند. پايايی این پرسش نامه از طريق آلفای کرونباخ 89/0 گزارش شده است. روایی پرسشنامه نیز به صورت صوری و با استفاده ازنظر متخصصین و صاحبنظران تایید شده است. پرسشنامه ذکر شده چهار خرده مقیاس را به اين شرح می سنجد.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901