مشخصات « مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه دانش آموز PASS »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 27 سوال
نوع فایل: word کد Prs163

مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه دانش آموز (PASS): مقیاس اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984) تهیه و تدوین شده است. این مقیاس دارای 27 گویه است که سه مؤلفه آماده شدن برای امتحانات (8 گویه)، آماده کردن تکالیف (11 گویه) و آماده شدن برای مقاله های پایان ترم (8 گویه) را مورد بررسی قرار میدهد. شیوه نمرهگذاری: در این مقیاس، در مقابل هرگویه طیف چهار گزینه ای از بندرت (نمره یک) تا همیشه (نمره چهار) قرار دارد و به استثنای 11 گویه، بصورت مستقیم نمره گذاری میشود.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901