مشخصات « پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 16 سوالی
نوع فایل: word کد Prs115

برای سنجش متغیر تعلق به مدرسه از مقیاس احساس تعلق به مدرسه، ساخته ی براون و ایوانز (2002)، استفاده شد. این پرسشنامه دارای 16 ماده است که بر اساس یک مقیاس چهار درجه ای (طیف لیکرت)، از کاملاً مخالفم (1)، مخالفم (2)، موافقم (3) و کاملاً موافقم (4) درجه بندی شده است. حداقل نمره در این پرسشنامه 16 و حداکثر آن 64 می باشد. نمره ی بالاتر، در این مقیاس، نشان دهنده ی تعلق به مدرسه بالاتر است. نمره کلی این مقیاس از جمع تمام سئولات به دست می آید

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901