مشخصات « پرسشنامه ادراک از خدا»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 71 سوالی
نوع فایل: word کد Prs042

پرسشنامه سنجش ادراک از خدا که توسط بهرامعلی قنبری وسید محمد اشرف در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت .

یک آزمون 71 سوالی که دارای 6زیر گروه بوده وپاسخ دهندگان پاسخهای خود را به صورت لیکرت چهارتایی ارائه مي‌ دهند، زیر مقیاسهای این آزمون بدین شرح اند :

حضور ،چالش ،پذیرش،خیر خواهی ،تاثیر ،مشیت گرچه دو زیر گروه آخر درظاهر در تضاد با یکدیگرند اما از نظر متخصصین براین است که این دو وضعیت بنیادی موازی ودر امتداد هم هستند وتقابلی بین آنها وجود ندارد.

همچنین پایایی کلی آزمون 91/. گزارش شده که جهت سنجش آن از روشهای کرونباخ و تنصیف (دوروش اسپیرمن –براونوگاتمن ) دونیم کردن استفاده شد.

...

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901