مشخصات «دانلود آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منابع: دارد
تعداد سوال: 14 سوالی
نوع فایل: word کد Prs019

اين آزمون براي ارزيابي هوش تهيه شده ودر ايران نيز هنجار يابي شده است .

از اين آزمون براي همتا سازي گروهها استفاده ميشود.که در اين پژوهش جهت اندازه گيري هوش کودکان ADHD استفاده گرديد.

اين آزمون از 36 تصوير تشکيل شده بود که براي سنين 6 تا 14 سال قابل اجراست .

مدت اجراي اين آزمون 45 دقيقه ميباشد . 87 هنجار سازي ريون با محاسبات ضريب آلفا کرنباخ مشخص شده و پايايي آن به روش باز آزمايي مورد آزمون قرار گرفت .

و ضريب همبستگي دوبار اجراي آزمون محاسبه ومقدار آن 91 % بدست آمده ( بورس و ويگنا ، 2005 ) .

...

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901