مشخصات «آزمون نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26)»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 26 سوالی
نوع فایل: WORD کد pom07

هدف از این پرسشنامه سنجش اختلال های مرتبط با خوردن است که دارای عوامل عصبی هستند مانند بی اشتهایی عصبی و پر اشتهایی عصبی.

این پرسشنامه در ابتدا 40 سوالی بود که بعدها به 26 آیتم تقلیل یافت و روایی و پایایی آن مشخص گردید.

مقیاس ها مشخص است و نحوه نمره گذاری با ذکر جزئیات چگونگی اجرای پرسشنامه بیان شده است.

برای تهیه این پرسشنامه و همچنین تمامی پرسشنامه های این سایت کافی است در سایت عضو شوید.

چگونگی و شرایط عضویت در ادامه توضیح داده شده است.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901