مشخصات « مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 20 سوالی
نوع فایل: pdf کد POJ26

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشان دهنده عدالت سازمانی بالاتر خواهد بود و برعکس

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901